KSBR 33 INS 23011/2015-P4-4
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 33 INS 23011/2015-P4-4

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: Andrea Půčková Fimbingerová, narozená 4. ledna 1973, identifikační číslo 744 08 054, bytem Česká 170, PSČ 664 31, adresa pro doručování: Brno-Královo Pole, Vackova 2, PSČ 612 00, o přihlášce pohledávky věřitele č. 4 Altman AZ s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 785/28, PSČ 110 00, identifikační číslo 263 68 609, právně zastoupený JUDr. Miroslavem Bukovjanem, advokátem, se sídlem AK Cheb, Jánské náměstí 266, PSČ 350 02, ve výši 7.823,15 Kč, o odvolání věřitele ze dne 4. května 2016

takto:

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 25. dubna 2016 č.j. KSBR 33 INS 23011/2015-P4-2 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 27. listopadu 2015 přihlásil věřitel do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 7.823,15 Kč.

Usnesením ze dne 25. dubna 2016 č.j.-P4-2 insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele z důvodu nepodání žaloby o určení pohledávky.

Podáním doručeným soudu dne 4. května 2016 podal věřitel do výše uvedeného rozhodnutí včasné odvolání, a to z důvodu, že jeho pohledávka ve výši 7.339,15 Kč je vykonatelná, nikoliv nevykonatelná jak bylo uvedeno v napadeném rozhodnutí. Nevykonatelná je pouze pohledávka ve výši 484 Kč, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem i dlužníkem.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud posoudil podání věřitele a dospěl k závěru, že na straně insolvenčního soudu došlo k pochybení, když vycházel ze závěru, že pohledávka věřitele je v celé výši nevykonatelná. Insolvenční soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání od 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 10. května 2016

JUDr. Vlasta Hermanová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná