KSBR 33 INS 22365/2016-A-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 33 INS 22365/2016-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: Naděžda Surá, narozená 9. února 1967, bytem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01, adresa pro doručování: Drnholec, Wolkerova 402, PSČ 691 83, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 27. října 2016 č. j. KSBR 33 INS 22365/2016- A-8 se m ě n í tak, že povinnost uložená dlužníku, aby ve lhůtě do 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet insolvenčního soudu nebo v hotovosti zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 50.000,-, s e n e u k l á d á .

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 27. října 2016 č. j.-A-8 uložil insolvenční soud dlužníku, aby ve lhůtě do 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet insolvenčního soudu nebo v hotovosti zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 50.000,-z důvodu, že jeho příjmy nepostačují na alespoň 30 % uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Usnesení bylo dlužníku doručeno dne 1. listopadu 2016.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání a zároveň předložil novou pracovní smlouvu s platovým výměrem a smlouvu o důchodu, na jejímž základě bude dlužníku poskytována částka Kč 2.000,-měsíčně.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem ke skutečnosti, že dlužník dodatečně doložil novou pracovní smlouvu s platovým výměrem a smlouvu o důchodu, na základě čehož se dostane nezajištěným věřitelům více než 30 % plnění jejich pohledávek, insolvenční soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. isir.justi ce.cz

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvlášť-lhůta pro podání odvolání začne běžet ode dne, kdy mu bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

V Brně dne 7. listopadu 2016

JUDr. Vlasta Hermanová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Michaela Tesařová