KSBR 33 INS 22208/2015-A-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 33 INS 22208/2015-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníků: a) Ing. Christoffel E. S. Diepeveen, narozený 17. května 1971 a b) Jana Diepeveen, narozená 29. ledna 1979, oba bytem Luka nad Jihlavou, 1. máje 54, PSČ 588 22, práv. zastoupeni JUDr. Evou Hrbáčkovou, advokátkou, se sídlem Třebíč, Bráfova 50, PSČ 674 01, o insolvenčních návrzích, o společném návrhu na povolení oddlužení

takto:

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 4. září 2015 č. j. KSBR 33 INS 22208/2015-A-6 o nepřihlížení k insolvenčním návrhům dlužníků s e r u š í .

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 4. září 2015 č. j.-A-6 insolvenční soud rozhodl o nepřihlížení k insolvenčním návrhům dlužníků z důvodu, že plné moci udělené právnímu zástupci dlužníků byly k návrhu přiloženy jako prosté kopie.

Vzhledem ke skutečnosti, že v insolvenčním spisu došlo k chybnému zařazení originálů plných mocí udělených právnímu zástupci dlužníků, přičemž tyto byly předloženy současně s insolvenčními návrhy dlužníků, nebyl dán důvod k nepřihlížení k návrhům dlužníků a insolvenční soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům se však doručuje i zvlášť.

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. září 2015 JUDr. Vlasta Hermanová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná