KSBR 33 INS 22176/2014-A-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 33 INS 22176/2014-A-8

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: Ladislava Kaliny, narozeného 5. června 1958, bytem Třešť, Hodice 67, PSČ 589 01, identifikační číslo 64348261, o návrhu soudního exekutora Mgr. Zuzany Sobíškové, Exekutorský úřad Praha 6, se sídlem Praha 6, Bělohorská 17, PSČ 169 00, na vydání předběžného opatření

takto:

I. N a ř i z u j e se předběžné opatření, jímž se omezí účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona tak, že se soudnímu exekutorovi Mgr. Zuzaně Sobíškové, Exekutorský úřad Praha 6, se sídlem Praha 6, Bělohorská 17, PSČ 169 00, umožňuje provést již nařízenou exekuci dražbou spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 182, obec Hodice, katastrální území Hodice, okres Jihlava (parc. st. 45, jejíž součástí je i stavba č.p. 65 určená k bydlení, parcela 74/2, 83/1, 83/5, 83/1-zapsaná ve zjednodušené evidenci), vedenou pod sp. zn. 180 Ex 15350/11, a to s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. k dispozici v tomto řízení.

II. Insolvenční soud u k l á d á navrhovateli, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 3703-5720621/0710, variabilní symbol 3349221764, konstantní symbol 1148, nebo v kolcích na připojeném tiskopise soudní poplatek ve výši 1.000 Kč za rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění:

Dne 14. 8. 2014 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníkem, který se domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Podáním ze dne 4. 9. 2014 soudní exekutorka Mgr. Zuzana Sobíšková navrhla, aby insolvenční soud vydal předběžné opatření uvedené ve výroku tohoto usnesení. Podle navrhovatelky je jediným důvodem podání insolvenčního návrhu dlužníka ze dne 14. 8. 2014 snaha zamezit prodeji majetku v exekučním řízení, v neposlední řadě zneužití práva zjevně obstrukčním insolvenčním řízením, jehož zájmem není prohlášení úpadku. Dlužník podal insolvenční návrh již dne 16. 10. 2013 a 10. 11. 2014, vždy v časové souvislosti s nařízenými dražbami jeho nemovitostí. Oba dřívější návrhy byly poté vzaty dlužníkem zpět, návrh ze dne 10. 1. 2014 vykazoval vady, stejně tak jako tento návrh z 14. 8. 2014. Dotčeným majetkem povinného dlužníka, jehož prodeji chtěl zabránit, byly nemovitosti zapsané na LV č.182, katastrální území Hodice. Podle ustanovení § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Podle odstavce 2 písm. b) tohoto ustanovení může insolvenční soud předběžným opatřením omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ lze výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. V dané věci soud dospěl k závěru, že vydání předběžného opatření je na místě. Dlužník podal návrhy na zahájení insolvenčního řízení již dvakrát před tímto řízením (dne 16. 10. 2013-den konání dražby a dne 10. 1. 2014), přitom z důvodu zpětvzetí návrhu dlužníkem byla obě řízení zastavena. Tento návrh ze dne 14. 8. 2014 podaný opět v souvislosti s dražbou nemovitostí (nařízení dražebního jednání z 29. 7. 2014 na den 2. 10. 2014), byl s vadami. Soud musel dlužníka vyzvat na jejich odstranění, ale přestože dlužníku již lhůta pro odstranění vad uplynula, dosud tak neučinil. Evidentně dlužník nemá snahu, aby byl prohlášen úpadek. Soud tak na základě konstatovaných okolností dovodil, že dlužník insolvenční řízení nebere vážně a sleduje jím cíl zabránit prodeji svého nemovitého majetku. Ztotožnil se proto s úvahami navrhovatele a rozhodl, jak výše uvedeno. Možno poznamenat, že vydání předběžného opatření odpovídá i zájmům věřitelů, neboť výtěžek dražby bude v případě vyhlášení úpadku vydán do majetkové podstaty.

Soudní poplatek byl navrhovateli vyměřen podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h), § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a položky 5 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 9. září 2014

JUDr. Vlasta Hermanová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná