KSBR 33 INS 22075/2016-A-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 33 INS 22075/2016-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: Martin Křivánek, narozený 7. ledna 1975, bytem Strachotín, Osvobození 228, PSČ 693 01, identifikační číslo: 053 95 852, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 17. října 2016 č. j. KSBR 33 INS 22075/2016- A-8 se m ě n í tak, že povinnost uložená dlužníku, aby ve lhůtě do 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet insolvenčního soudu nebo v hotovosti zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 50.000,-, s e n e u k l á d á .

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 17. října 2016 č. j. KSBR 33 INS 22075/2016-A-8 uložil insolvenční soud dlužníku, aby ve lhůtě do 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet insolvenčního soudu nebo v hotovosti zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 50.000,-z důvodu, že na výzvu insolvenčního soudu nesdělil, zda má příjmy z podnikatelské činnosti. Usnesení bylo dlužníku doručeno dne 19. října 2016.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání a zároveň sdělil, že nemá příjmy z podnikatelské činnosti.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem ke skutečnosti, že dlužník dodatečně sdělil, že nemá příjmy z podnikatelské činnosti, insolvenční soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. isir.justi ce.cz

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvlášť-lhůta pro podání odvolání začne běžet ode dne, kdy mu bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

V Brně dne 15. listopadu 2016

JUDr. Vlasta Hermanová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Michaela Tesařová