KSBR 33 INS 20025/2014-B-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 33 INS 20025/2014-B-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: Radka Masaříková, narozená 27. února 1990, bytem Dyjákovičky 57, PSČ 669 02, o návrhu na povolení výjimky

takto:

Insolvenční soud na základě žádosti ze dne 31. 7. 2015 p o v o l u j e otci dlužníka Františku Masaříkovi, Dyjákovičky 57, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Odůvodnění:

Insolvenčnímu soudu byla dne 27. 8. 2015 doručena žádost insolvenční správkyně JUDr. Zdeňky Pechancové a Františka Masaříka, otce dlužníka, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Žádost byla odůvodněna tím, že není jiného kupce na osobní automobil v majetkové podstatě Ford Focus kombi II 1.4 16V Trend, než otce dlužníka. Podle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ust. § 295 odst. 3 věty první IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Podle ust. § 68 odst. 2 IZ ustanovení o věřitelském výboru platí pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka obdobně.

Insolvenční soud na základě kladného stanoviska insolvenční správkyně a s přihlédnutím k důvodům uvedeným v žádosti dospěl k závěru, že v daném případě je možno udělit otci dlužníka výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Proto bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Krajský soud v Brně dne 7. září 2015

JUDr. Vlasta Hermanová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná