KSBR 33 INS 19239/2016-A-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 33 INS 19239/2016-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: Ilona Drgová, narozená 7. října 1968, bytem Zlín, Věžové domy 876, PSČ 760 01, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 19. září 2016 č. j. KSBR 33 INS 19239/2016-A- 7 se m ě n í tak, že povinnost uložená dlužníku, aby ve lhůtě do 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet insolvenčního soudu nebo v hotovosti zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 50.000,-, s e n e u k l á d á .

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 19. září 2016 č. j. KSBR 33 INS 19239/2016-A-7 uložil insolvenční soud dlužníku, aby ve lhůtě do 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet insolvenčního soudu nebo v hotovosti zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 50.000,-z důvodu, že dlužník k návrhu na povolení oddlužení nepředložil listiny dokládající údaje o předpokládaném příjmu od zaměstnavatele CORA PLUS s.r.o., identifikační číslo: 293 68 081 a dále nepředložil listinu dokládající trvající vyživovací povinnost dlužníka vůči zletilému synovi Michalu Drgovi. Uvedené listiny dlužník nedoplnil ani na výzvu insolvenčního soudu. Usnesení bylo dlužníku doručeno dne 22. září 2016.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání a zároveň předložil listiny dokládající údaje o předpokládaném příjmu dlužníka a potvrzení o studiu zletilého syna Michala Drgy.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem ke skutečnosti, že dlužník dodatečně doložil své předpokládané příjmy a vyživovací povinnost, insolvenční soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. isir.justi ce.cz

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvlášť-lhůta pro podání odvolání začne běžet ode dne, kdy mu bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

V Brně dne 4. října 2016

JUDr. Vlasta Hermanová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Michaela Tesařová