KSBR 33 INS 19232/2015-A-7
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 33 INS 19232/2015-A-7

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníků: Ing. Rudolf Vilček, narozený 12. srpna 1954 a Jaroslava Vilčková, narozená 25. března 1957, oba bytem Brno, Plástky 219/23, PSČ 621 00, o návrhu soudního exekutora Mgr. Davida Chaloupky, soudního exekutora, Exekutorský úřad Kroměříž, se sídlem Kroměříž, Jánská 25/1, PSČ 767 01, na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh na předběžné opatření, jímž se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písmc) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Davidu Chaloupkovi, Exekutorský úřad Kroměříž se umožňuje provedení prodeje nemovitých věcí v SJM dlužníků Ing. Rudolfa Vilčka a Jaroslavy Vilčkové zapsaných na LV č. 1205 pro k. ú. Soběšice a na LV č. 387 pro k. ú. Jehnice, s omezením, aby výtěžek dosažený jejich zpeněžením, byl pro dobu probíhajícího insolvečního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 33 INS 19232/2015 k dispozici v tomto řízení, se z a m í t á .

II. Navrhovateli se ukládá, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 3703-5720621/0710, variabilní symbol 3349192325, konstantní symbol 1148 soudní poplatek 1.000 Kč za rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření.

Odůvodnění:

Dne 24. července 2015 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníky a) a b), kterým se domáhali rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. Podáním ze dne 28. července 2015 jmenovaný soudní exekutor navrhl, aby insolvenční soud vydal předběžné opatření uvedené ve výroku tohoto usnesení. Podle navrhovatele je jediným důvodem podání insolvenčního návrhu dlužníků ze dne 24. července 2015 snaha zamezit prodeji majetku v exekučním řízení a zneužití práva zjevně obstrukčním insolvenčním řízením, jehož zájmem není prohlášení úpadku, ale bránění exekuci.

Usnesením z 29. července 2015 zveřejněným v insolvenčním rejstříku téhož dne soud insolvenční návrh dlužníků pro jeho vady odmítl. Podle ustanovení § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Podle odstavce 2 písm. b) tohoto ustanovení může insolvenční soud předběžným opatřením omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ustanovení § 146 insolvenčního zákona účinností rozhodnutí podle § 142 zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

Podle § 142 je rozhodnutím o insolvenčním návrhu mimo jiné rozhodnutí o odmítnutí návrhu pro vady (§ 128). V dané věci soud dospěl k závěru, že řízení o vydání předběžného opatření vůči dlužníkům je nutno zamítnout. Účinností usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu (jeho zveřejněním ve smyslu § 89 odst. 1 insolvenčního zákona) totiž účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení zanikly, a navrhované předběžné opatření je tak bezpředmětné.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 30. července 2015

JUDr. Vlasta Hermanová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná