KSBR 33 INS 18336/2015-P7-4
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 33 INS 18336/2015-P7-4

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníků: a) Václav Sýkora, narozený 9. dubna 1951, a b) Eliška Sýkorová, narozená 30. listopadu 1949, oba bytem Žerotice 128, PSČ 671 34, o přihlášce pohledávky věřitele č. 6 -PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00, identifikační číslo: 618 60 069, ve výši 330.843,-Kč, o odvolání věřitele ze dne 19. ledna 2016

takto:

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 14. ledna 2016 č. j. KSBR 33 INS 18336/2015-P 7-2 se mění tak, že přihláška pohledávky č. 7 věřitele: PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00, identifikační číslo: 618 60 069, ve výši 330.843,-Kč se n e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 14. ledna 2016 č. j.-P7-2 insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele z důvodu, že v zákonem stanovené lhůtě nepodal incidenční žalobu. Usnesení bylo věřiteli doručeno dne 18. ledna 2016 do datové schránky.

Proti tomuto usnesení podal věřitel v zákonné lhůtě odvolání.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem ke skutečnosti, že insolvenční soud nesprávně aplikoval ust. § 178 odst. 1 IZ, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli, insolvenčnímu správci a dlužníkům se však doručuje i zvlášť-lhůta pro podání odvolání začne běžet ode dne, kdy bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

V Brně dne 3. února 2016

JUDr. Vlasta Hermanová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná