KSBR 33 INS 14998/2014-B-49
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 33 INS 14998/2014-B-49

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: Emilie Kratinová, narozená 15. listopadu 1938, bytem Bílovice nad Svitavou, S. K. Neumanna 633, PSČ 664 01, zast. obecným zmocněncem Barborou Kratinovou, bytem Bílovice nad Svitavou, S. K. Neumanna 633, PSČ 664 01, o návrhu na vydání předběžného opatření takto:

I. Návrh na nařízení předběžného opatření, jímž by byla zrušena elektronická dražba nemovitých věcí zahrnutých v majetkové podstatě dlužníka dražitelem Dražební centrum s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 24225207, nařízená na den 9. 2. 2016, se z a m í t á.

Odůvodnění:

Dne 30. 5. 2014 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníkem, který se domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. Podáním ze dne 8. 2. 2016 dlužník prostřednictvím svého zmocněnce navrhl, aby insolvenční soud vydal předběžné opatření uvedené ve výroku tohoto usnesení. Podle navrhovatele je dáno důvodné podezření, zda nedochází k pletichám při realizaci prodeje nemovitých věcí dlužníka.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak.

V dané věci soud dospěl k závěru, že návrhu na vydání předběžného opatření není možno vyhovět. V době rozhodování soudu o předběžném opatření dne 10. 2. 2016 již totiž dražba, které se mělo předběžné opatření týkat, byla provedena. Logicky nelze realizovanou dražbu navrhovaným rozhodnutím soudu zpětně zrušit. Proto bylo rozhodnuto tak, jak vyplývá z výroku č. I. tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 10. února 2016 Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Hermanová v. r. Pavlína Tkaná samosoudkyně