KSBR 33 INS 14538/2017-P38-6
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 33 INS 14538/2017-P38-6

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: Petra Kočendová, narozená 11. prosince 1979, bytem Uherské Hradiště, Leoše Janáčka 60, PSČ 686 01, zastoupená opatrovníkem Jarmilou Kočendovou, narozenou 29. ledna 1951, bytem Nedakonice 222, PSČ 687 38, přihlášce pohledávky č. 38 věřitele: Alspirata s.r.o., IČ: 02756421, Adresa: Choceradská 3046/12, 141 00 Praha 4, ve výši 11.135 Kč, o odvolání věřitele

takto:

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 23. ledna 2018 č.j.- P38-4 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 12. ledna 2018, doplněným dne 22. ledna 2018, přihlásil věřitel do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 11.135 Kč.

Usnesením ze dne 23. ledna 2018 č.j.-P38-4 insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele uplatněnou podáním doručeným soudu dne 12. ledna 2018, ve výši 11.135 Kč, pro opožděnost.

Podáním doručeným soudu dne 23. ledna 2018 podal věřitel do výše označeného rozhodnutí včasné odvolání, a to z důvodu, že jím uplatněná přihláška pohledávky doručená soudu dne 12. ledna 2018 je včasná, neboť věřitel tuto přihlášku podal k poštovní přepravě již dne 3. ledna 2018.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud posoudil odvolání věřitele a dospěl k závěru, že na straně insolvenčního soudu došlo k pochybení, když soud považoval přihlášku pohledávky věřitele za opožděnou. Insolvenční soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. isir.justi ce.cz

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání od 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

V Brně dne 9. února 2018

JUDr. Vlasta Hermanová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Monika Prudková