KSBR 33 INS 10859/2015-B-25
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 33 INS 10859/2015-B-25

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou samosoudkyně Mgr. Lucií Beranovou v insolvenční věci dlužníků: a) Petr Synek, narozený 29. září 1967, identifikační číslo: 135 33 789, a b) Magdalena Synková, narozená 5. dubna 1969, identifikační číslo: 454 54 477, oba bytem Moravská Nová Ves, Josefovské chalupy 373, PSČ 691 55, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud p o v o l u j e synovi dlužníků Petru Synkovi, narozenému 20. prosince 1995, bytem Moravská Nová Ves, Josefovské chalupy 373, PSČ 691 55, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků.

Odůvodnění:

Podáním soudu doručeným dne 13. října 2016 požádal syn dlužníků Petr Synek, nar. 1995, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to nemovitých i movitých věcí ve vlastnictví dlužníků. V podání uvedl, že žádá o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, neboť je blízkou osobou dlužníků.

Insolvenční soud v dané věci současně vykonává funkci věřitelského výboru.

Podle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ust. § 295 odst. 3 věty první IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Podle ustanovení § 66 odst. 1 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení poklesne počet členů věřitelského výboru ustanoveného schůzí věřitelů na méně než 3 nebo pod většinu, isir.justi ce.cz vykonává působnost věřitelského výboru až do potvrzení nové volby nebo doplňující volby členů věřitelského výboru do počtu nejméně 3 nebo do počtu většiny členů insolvenční soud.

Podle ustanovení § 66 odst. 2 IZ jestliže chybějící členy věřitelského výboru do počtu nejméně 3 nebo do počtu většiny členů nezvolila schůze věřitelů k tomu účelu svolaná, vykonává po jejím skončení působnost věřitelského výboru insolvenční soud; § 61 odst. 2 věta druhá a § 61 odst. 3 platí obdobně.

V daném případě shledal insolvenční soud žádost o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty za důvodnou, proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a synovi dlužníků výjimku povolil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Odvolání může podat pouze osoba, která návrh podala (§ 295 odst. 3 IZ).

V Brně dne 23. listopadu 2016

Mgr. Lucie Beranová v. r. asistentka samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Michaela Tesařová