KSBR 33 INS 10537/2015-P37-4
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 33 INS 10537/2015-P37-4

USN ESEN Í

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: MORÁVIA-CHEM, s.r.o., se sídlem Hrobice 145, PSČ 763 15, identifikační číslo: 253 14 416, o přihlášce pohledávky č. 37 věřitele č. 35: Ing. Pavel Kučera, narozený 11. června 1968, s místem podnikání Ostrava, Branecká 676, PSČ 725 26, identifikační číslo: 619 51 561, ve výši 21.457.613,-Kč, o odvolání věřitele ze dne 26. ledna 2016

takto:

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 20. ledna 2016 č. j. KSBR 33 INS 10537/2015-P 37-2 se mění tak, že přihláška pohledávky č. 37 věřitele č. 35: Ing. Pavel Kučera, narozený 11. června 1968, s místem podnikání Ostrava, Branecká 676, PSČ 725 26, identifikační číslo: 619 51 561, ve výši 21.457.613,-Kč, se n e o d m í t á a účast věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 20. ledna 2016 č. j.-P37-2 insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele z důvodu, že v zákonem stanovené lhůtě nepodal incidenční žalobu. Usnesení bylo věřiteli doručeno dne 26. ledna 2016 do datové schránky.

Proti tomuto usnesení podal věřitel v zákonné lhůtě odvolání, v němž namítal, že dne 8. ledna 2016 byla u Krajského soudu v Brně podána incidenční žaloba, která je vedena pod sp. zn. 33 ICm 82/2016, a přihláška pohledávky tak neměla být odmítnuta.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem ke skutečnosti, že věřitel podal v zákonné lhůtě incidenční žalobu a nebyly tak splněny podmínky pro odmítnutí přihlášky pohledávky, insolvenční soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvlášť-lhůta pro podání odvolání začne běžet ode dne, kdy mu bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

V Brně dne 4. února 2016

JUDr. Vlasta Hermanová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná