KSBR 32 INS 8052/2011-A-7
Jednací číslo: KSBR 32 INS 8052/2011-A-7

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka Naděžda Novoselcová, r.č. 465106/463, Střední 23, 602 00 Brno, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 32 INS 8052/2011-A-5 ze dne 12. 5. 2011 se ve výroku mění takto:

Insolvenční řízení s e n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 16. 5. 2011, soud zastavil insolvenční řízení ve věci výše uvedeného dlužníka a to z důvodu překážky věci zahájené (litispendence) neboť ohledně stejného dlužníka již probíhalo u zdejšího soudu insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSBR 46 INS 6942/2011.

Proti tomuto usnesení podal včas dlužník odvolání. Uvedl, že insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSBR 46 INS 6942/2011 již bylo v době vydání shora citovaného usnesení o zastavení řízení pravomocně skončeno.

Jak vyplývá z insolvenčního spisu vedeného zdejším soudem pod sp. zn. KSBR 46 INS 6942/2011 usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu č.j. KSBR 46 INS 6942/2011-A-5 ze dne 27. 4. 2011 nabylo právní moci dne 12. 5. 2011 (právní moc vyznačena dne 16. 5. 2011).

Podle ust. § 94 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Na základě shora uvedených skutečností dospěl soud k závěru, že v době vydání shora citovaného usnesení o zastavení řízení již bylo pravomocně skončeno dřívější insolvenční řízení vedené ohledně stejného dlužníka, nebyly tak dány důvody pro zastavení řízení, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím soudu zdejšího.

Krajský soud v Brně dne 6.6.2011

JUDr. Jaroslav Pospíchal, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lenka Maršálková