KSBR 32 INS 7352/2011-A-8
Jednací číslo: KSBR 32 INS 7352/2011-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Alexandrou Lavickou v insolvenční věci dlužníka: Danuše anonymizovano , anonymizovano , Jarohněvice 544, 696 03 Dubňany, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení

takto:

I. Insolvenční řízení s e z a s t a v u j e .

II. Usnesení č.j. KSBR 32 INS 7352/2011-A-6 ze dne 19. 5. 2011 o odmítnutí insolvenčního návrhu s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem soudu doručeným dne 2. 5. 2011 se dlužnice Danuše anonymizovano , anonymizovano , Jarohněvice 544, 696 03 Dubňany (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení s navrhovaným způsobem oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením č.j.-A-6 ze dne 19. 5. 2011 odmítl soud insolvenční návrh dlužnice z důvodu nedoplnění na výzvu soudu podle ust. § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ). Rozhodnutí bylo dlužnici doručeno dne 25. 5. 2011.

Dříve než nabylo rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu právní moci, vzala dlužnice podáním soudu doručeným dne 20. 5. 2011 svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení zpět.

Podle ust. § 129 odst. 1 IZ insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle ust. § 130 odst. 1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Dlužnice vzala podaný insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení zpět, a to po rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu a současně dříve než rozhodnutí o odmítnutí nabylo právní moci. Jelikož jsou splněny podmínky ust. § 129 odst. 1 IZ, postupoval insolvenční soud tak, že řízení zastavil. Protože dlužnice vzala návrh zpět před nabytím právní moci rozhodnutí o odmítnutí, rozhodl insolvenční soud současně o zrušení uvedeného rozhodnutí.

O nákladech řízení soud nerozhodoval neboť v řízení vystupoval jen jeden účastník.

Poučení:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 3. 6. 2011

Mgr. Alexandra Lavická, v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Lenka Maršálková