KSBR 32 INS 554/2014-B-15
Jednací číslo: KSBR 32 INS 554/2014-B-15

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudce JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: Eva Bodišová, r. č. 685301/0230, Bayerova 802/33, 602 00 Brno, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Insolvenční soud při výkonu působnosti věřitelského výboru schvaluje povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka: Eva Bodišová, r. č. 685301/0230, Bayerova 802/33, 602 00 Brno, a to Haně Libosvárové, nar. 22. 8. 1944, bytem Bayerova 33, 602 00 Brno. II. Insolvenční soud povoluje Haně Libosvárové, nar. 22. 8. 1944, bytem Bayerova 33, 602 00 Brno, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka: Eva Bodišová, r. č. 685301/0230, bytem Bayerova 802/33, ohledně majetku sepsaného do majetkové podstaty dne 7. 3. 2014, a to nemovitosti: -pozemek parc. č. St. 20 o výměře 546 m2, zastavená plocha a nádvoří, na pozemku stojí budova č. p. 17, Bukovinka, bydlení -pozemek parc. č. 248/2 o výměře 56 m2, zahrada -pozemek parc. č. 249 o výměře 171 m2, zahrada -pozemek parc. č. 250/1 o výměře 578 m2, zahrada -pozemek parc. č. 250/2 o výměře 185 m2, ostatní plocha zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, katastrální území a obec Bukovinka na LV č. 385.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-A-8 ze dne 22. 1. 2014, které nabylo právní moci dne 23. 1. 2014 (výrok I, II, IV-XI) a dne 8. 2. 2014 (výrok III) byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno oddlužení dlužníka, současně byl ustanoven insolvenční správce Mgr. Martina Horáka, se sídlem Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno.

Usnesením č. j.-B-5 ze dne 14. 4. 2014, které nabylo právní moci dne 20. 5. 2014, soud schválil oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty.

Podáním doručeným soudu dne 24. 9. 2014 požádala Hana Libosvárová, nar. 22. 8. 1944, bytem Bayerova 33, 602 00 Brno, insolvenční soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku specifikovaného ve výroku I. tohoto usnesení z majetkové podstaty dle ustanovení. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. Vzhledem k tomu, že schůze věřitelů neustanovila věřitelský výbor, vykonává jeho působnost insolvenční soud. Insolvenční soud na základě žádosti Haně Libosvárové, nar. 22. 8. 1944, bytem Bayerova 33, 602 00 Brno, ze dne 10. 9. 2014, jakožto osoby dlužníkovi blízké a vyjádření insolvenčního správce v témže podání dovodil, že jsou splněny podmínky pro povolení navržené výjimky ve smyslu ustanovení § 295 odst. 3 IZ a výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka povolil. Pro úplnost je třeba uvést, že tímto usnesením není dotčen pokyn zajištěného věřitele směřující ke zpeněžení věci, práva, pohledávky, nebo jiné majetkové hodnoty, které slouží k zajištění jeho pohledávky, ani souhlas soudu s prodejem majetku sepsaného do majetkové podstaty mimo dražbu. Poučení :

Proti výroku I. tohoto usnesení není odvolání přípustné (ustanovení § 91 IZ).

Proti výroku II. tohoto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 26. 9. 2014 JUDr. Jaroslav Pospíchal, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Monika Kalábová