KSBR 32 INS 4833/2013-A-8
KSBR 32 IN S 4833/2013-A-10

USNESENÍ

Krajský soud V Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Zdeňkem Stuchlíkem V insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , Plumlovská 432/10, 769 01 Prostějov, o insolvenčním návrhu dlužníka spoj eněm s návrhem na povolení oddlužení takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 32 INS 4833/2013-A-8 ze dne 26.3.2013 o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka s e r u š í .

II. Insolvenční řízení se zastavuje.

Odůvodněnü

Podáním soudu doručeným dne 22.2.2013 se dlužník: Pavel anonymizovano , anonymizovano , Plumlovská 432/10, 769 01 Prostějov (dále jen dlužník) domáhal zjištění sve'ho úpadku a jeho řešení oddlužením plněním splátkove'ho kalendáře.

Krajský soud v Brně rozhodl o návrhu dlužníka na zahájení insolvenčního řízení v souladu s ustanovením § 128 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), usnesením č.j.ze dne 26.3.2013 o jeho odmítnutí.

Dle ust. § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů potě, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanske'ho soudního řádu se nepoužije.

Podáním ze dne 8.4.2013 vzal dlužník svůj insolvenční návrh v cele'm rozsahu zpět.

Dle ust. 129 odst. 1 IZ může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jine'ho rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Dle ust. § 130 odst. 1 IZ soud řízení zastaví, je-li insolvenční návrh vzat zpět je-li insolvenční návrh vzat zpět až pote', co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne te'ž o zrušení rozhodnutí.

V souladu s ust. § 129 odst. 1 vzal dlužník svůj insolvenční návrh v cele'm rozsahu zpět, soud tak dle ust. §130 IZ rozhodl o zrušení usnesení č.j.ze dne 26.3 .20 1 3 a insolvenční řízení zastavil.

Pokračování-2--A-10

O nákladech řízení insolvenční soud nerozhodoval, nebot v řízení vystupoval pouze jeden účastník.

P 0 u č e n í : Proti tomuto usnesení lZ e podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení jeho písemne'ho vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Kraj ske'ho soudu v Brně.

Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze insolvenční navrhovatel.

Krajský soud v Brně dne 11.4.2013

Mgr. Zdeněk Stuchlík, v.r. asistent soudce Za správnost vyhotovení:

Lenka Maršálková