KSBR 32 INS 34119/2014-B-19
KSBR 32 INS 34119/2014-B-19

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Evou Recovou v insolvenční věci dlužníka-manželů: Zdeněk Hanzlíček, r. č. 691120/4069, Obecní 11, 691 04 Přítluky, (dříve IČ: 456 30 941) a Dagmar Hanzlíčková, r. č. 645920/0737, Obecní 11, 691 04 Přítluky, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a o vyslovení souhlasu s prodejem majetku dlužníka mimo dražbu

takto:

I. Insolvenční soud při výkonu působnosti věřitelského výboru schvaluje povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka-manželů: Zdeněk Hanzlíček, r. č. 691120/4069, Obecní 11, 691 04 Přítluky, a Dagmar Hanzlíčková, r. č. 645920/0737, Obecní 11, 691 04 Přítluky, a to: Petru Hanzlíčkovi, nar. 9. 5. 1980, Masarykova 19/43, 691 72 Klobouky u Brna.

II. Insolvenční soud povoluje Petru Hanzlíčkovi, nar. 9. 5. 1980, Masarykova 19/43, 691 72 Klobouky u Brna, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka -manželů: Zdeněk Hanzlíček, r. č. 691120/4069, Obecní 11, 691 04 Přítluky, a Dagmar Hanzlíčková, r. č. 645920/0737, Obecní 11, 691 04 Přítluky, a to: Petru Hanzlíčkovi, nar. 9. 5. 1980, Masarykova 19/43, 691 72 Klobouky u Brna, ohledně majetku sepsaného do majetkové podstaty dne 23. 3. 2015, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 nemovitostí, pozemek parc. č. 1 193, zahrada, výměra 362 m2, na LV č. 291 pro katastrální území a obec Klobouky u Brna zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.

III. Insolvenční soud uděluje souhlas insolvenčnímu správci, aby zpeněžil majetek prodejem mimo dražbu: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 nemovitostí, pozemek parc. č. 1 193, zahrada, výměra 362 m2, na LV č. 291 pro katastrální území a obec Klobouky u Brna zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-A-11 ze dne 3. 2. 2015, které nabylo právní moci dne 14. 2. 2015 (výrok I-II, IV-XII) a dne 3. 3. 2015 (výrok III), byl zjištěn úpadek dlužníků a povoleno oddlužení, současně byl ustanoven insolvenční správce: Mgr. Ing. Petr Konečný. Usnesením č. j. KSBR 32 INS 34119/2015-B-7 ze dne 24. 4. 2015, které nabylo právní moci dne 27. 5. 2015, schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Podáním doručeným soudu dne 16. 8. 2016, insolvenční správce požádal soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku panu Petru Hanzlíčkovi, nar. 9. 5. 1980, Masarykova 19/43, 691 72 Klobouky u Brna (osobě blízké-bratr dlužníka), který se s tímto návrhem na odkup předmětného podílu nemovitostí na insolvenčního správce obrátil za částku 3 000 Kč s tím, že správní poplatky a daň z nabytí nemovitých věcí půjdou k tíži kupujícího. Insolvenční správce dále uvedl, že zajištěný věřitel Komerční banka, a.s. s tímto návrhem souhlasí.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. V důsledku neúčasti věřitelů na schůzi věřitelů dne 8. 4. 2015, přešla působnost věřitelského výboru a vykonává ji insolvenční soud. Insolvenční soud z návrhu ze dne 15. 8. 2016, kdy vyslovil svůj souhlas i zajištěný věřitel dovodil, že jsou splněny podmínky pro povolení navržené výjimky ve smyslu ustanovení § 295 odst. 3 IZ, a výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků povolil.

Poučení :

Proti výroku I. a III. tohoto usnesení není odvolání přípustné (ustanovení § 91 IZ).

Proti výroku II. tohoto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 7. 9. 2016

Bc. Eva Recová, v. r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Iva Kaplanová