KSBR 32 INS 29222/2012-B-31
Jednací číslo: KSBR 32 INS 29222/2012-B-31

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , Heleny Malířové 158/5, 638 00 Brno, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

Usnesení insolvenčního soudu č. j. KSBR 32 INS 29222/2012-B-5 ze dne 26. 4. 2013, které nabylo právní moci dne 25. 5. 2013, o schválení oddlužení, s e m ě n í ve výroku II. a III. tak, že

I. Výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, z n í :

věřiteli přihlášky č. 1 GP FINANCIAL GROUP družstvo, Brno, tř. Generála Píky 1996/3, PSČ 613 00, IČO: 276 88 356, měsíční splátku ve výši 9,63 % této částky, věřiteli přihlášky č. 2 AB-CREDIT a. s., Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21, IČO: 405 22 610, měsíční splátku ve výši 24,51 % této částky věřiteli přihlášky č. 3 T-Mobile Czech Republic a. s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, IČO: 649 49 681, měsíční splátku ve výši 2,41 % této částky, věřiteli přihlášky č. 4 Telefónica Czech Republic, a. s., Praha 4-Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO: 601 93 336, měsíční splátku ve výši 3,26 % této částky, věřiteli přihlášky č. 5 SMART Capital, a. s., Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ 779 00, IČO: 268 65 297, měsíční splátku ve výši 13,26 % této částky, věřiteli přihlášky č. 6 Komerční banka, a. s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, měsíční splátku ve výši 41,10 % této částky, isir.justi ce.cz

věřiteli přihlášky č. 7 Provident Financial s. r. o., Praha 4, Olbrachtova 9/2006, PSČ 140 00, IČO: 256 21 351, měsíční splátku ve výši 1,6 % této částky, věřiteli přihlášky č. 8 Mgr. Richard Bednář, soudní exekutor, Praha 10, Na Plískavě 1525/2, PSČ 102 00, IČO: 662 41 146, měsíční splátku ve výši 1,02 % této částky, věřiteli přihlášky č. 9 Statutární město Brno, Brno, Dominikánské náměstí 196/1, PSČ 602 00, IČO: 449 92 785, měsíční splátku ve výši 0,15 % této částky, věřiteli přihlášky č. 10 Home Credit a.s., Brno, Nové sady 996/25, PSČ 602 00, IČO: 269 78 636, měsíční splátku ve výši 3,06 % této částky.

II. Výrok III. s e r u š í .

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-B-5 ze dne 26. 4. 2013, které nabylo právní moci dne 25. 5. 2013, insolvenční soud schválil oddlužení dlužníka Martina Lebedy, anonymizovano , Heleny Malířové 158/5, 638 00 Brno, plněním splátkového kalendáře. Ve výroku II. rozhodnutí insolvenční soud určil poměrné uspokojení nezajištěných pohledávek z příslušné měsíční částky tak, že dlužník má věřitelům hradit: -věřiteli přihlášky č. 1 GP FINANCIAL GROUP družstvo, Brno, tř. Generála Píky 1996/3, PSČ 613 00, IČO: 276 88 356, měsíční splátku ve výši 39,76 % této částky, -věřiteli přihlášky č. 2 AB-CREDIT a. s., Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21, IČO: 405 22 610, měsíční splátku ve výši 16,91 % této částky -věřiteli přihlášky č. 3 T-Mobile Czech Republic a. s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, IČO: 649 49 681, měsíční splátku ve výši 1,67 % této částky, -věřiteli přihlášky č. 4 Telefónica Czech Republic, a. s., Praha 4-Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO: 601 93 336, měsíční splátku ve výši 2,25 % této částky, -věřiteli přihlášky č. 5 SMART Capital, a. s., Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ 779 00, IČO: 268 65 297, měsíční splátku ve výši 9,15 % této částky, -věřiteli přihlášky č. 6 Komerční banka, a. s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, měsíční splátku ve výši 28,36 % této částky, -věřiteli přihlášky č. 7 Provident Financial s. r. o., Praha 4, Olbrachtova 9/2006, PSČ 140 00, IČO: 256 21 351, měsíční splátku ve výši 1,10 % této částky, -věřiteli přihlášky č. 8 Mgr. Richard Bednář, soudní exekutor, Praha 10, Na Plískavě 1525/2, PSČ 102 00, IČO: 662 41 146, měsíční splátku ve výši 0,70 % této částky, -věřiteli přihlášky č. 9 Statutární město Brno, Brno, Dominikánské náměstí 196/1, PSČ 602 00, IČO: 449 92 785, měsíční splátku ve výši 0,10 % této částky.

Ve výroku III. insolvenční soud uložil dlužníku, aby 100 % splátky určené věřiteli přihlášky č. 1 GP FINANCIAL GROUP družstvo, Brno, tř. Generála Píky 1996/3,

PSČ 613 00, IČO: 276 88 356, hradil k rukám insolvenčního správce, a to až do právní moci rozhodnutí o přihlášené pohledávce tohoto věřitele nebo do uplynutí lhůty k podání žaloby na určení pohledávky.

Usnesením č. j. 70/32 ICm 1532/2013-21 (-C1-8) ze dne 3. 5. 2017, které nabylo právní moci dne 31. 5. 2017, Krajský soud v Brně rozhodl o zastavení řízení o určení pravosti pohledávky, neboť došlo k uzavření mimosoudní dohody mezi žalobci (dlužníkem a insolvenčním správcem dlužníka) a žalovaným (věřitelem přihlášky pohledávky č. 1 GP FINANCIAL GROUP družstvo). Usnesením č. j.-P1-4 ze dne 13. 6. 2017, které nabylo právní moci dne 11. 10. 2017, vzal insolvenční soud na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky č. 1 věřitele GP FINANCIAL GROUP družstvo, ve výši 371.839,06 Kč. Výše přihlášené pohledávky věřitele po právní moci tohoto usnesení činí celkem 74.583,37 Kč.

Sdělením ze dne 30. 5. 2017 sdělil insolvenční správce insolvenčnímu soudu, že dne 23. 5. 2017 obdržel prostřednictvím datové schránky přihlášku věřitele HOME Credit a.s., Brno, Nové sady 996/25, PSČ 602 00, IČO: 269 78 636, ze které vyplývá, že tato byla věřitelem podána ve lhůtě stanovené insolvenčním soudem k podání přihlášek pohledávek a byla proto zařazena do seznamu přihlášených pohledávek. Usnesením ze dne 11. 7. 2017, č.j. -B-28 nařídil insolvenční soud další přezkumné jednání na den 1. 11. 2017. Na přezkumném jednání ze dne 1. 11. 2017 byla přihlášená nezajištěné pohledávka č. 10 věřitele HOME Credit a.s., Brno, Nové sady 996/25, PSČ 602 00, IČO: 269 78 636 zjištěna v celé výši 23.733 Kč.

Podle ust. § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve platném znění (dále jen IZ ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Přihláška pohledávky č. 1 věřitele GP FINANCIAL GROUP družstvo, Brno, tř. Generála Píky 1996/3, PSČ 613 00, IČO: 276 88 356 byla po mimosoudní dohodě mezi žalobci (dlužníkem a insolvenčním správcem dlužníka) a žalovaným (věřitelem přihlášky pohledávky č. 1 GP FINANCIAL GROUP družstvo) a po zastavení řízení o určení pravosti pohledávky věřitelem částečně vzata zpět. Částečné zpětvzetí vzal insolvenční soud na vědomí usnesením č. j.-P1-4 ze dne 13. 6. 2017, které nabylo právní moci dne 11. 10. 2017. Na dalším přezkumném jednání ze dne 1. 11. 2017 byla nově zjištěna přihlášená nezajištěná pohledávka č. 10 věřitele HOME Credit a.s., Brno, Nové sady 996/25, PSČ 602 00, IČO: 269 78 636 v celé výši 23.733 Kč Z uvedeného vyplývá, že se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání měsíčních splátek a odpadly důvody pro deponování splátek na výše uvedenou popřené pohledávku. Proto insolvenční soud postupoval tak, že usnesení o schválení oddlužení ze dne 26. 4. 2013 změnil a určil nový poměr uspokojení nezajištěných pohledávek s dopadem na povinnost uloženou ve výroku III. původního rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 30. 11. 2017

JUDr. Jaroslav Pospíchal, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Bc. Jitka Hrdinová