KSBR 32 INS 2532/2015-B-12
KSBR 32 INS 2532/2015-B-12

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Evou Recovou v insolvenční věci dlužníka-manželů: Milan Heryán, r. č. 530509/003 (dříve IČ: 185 56 205) 760 01 Březnice 301 a Ludmila Heryánová, r. č. 515302/023 (dříve IČ: 702 69 912), 760 01 Březnice 301, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a o vyslovení souhlasu s prodejem majetku dlužníka mimo dražbu

takto:

I. Insolvenční soud při výkonu působnosti věřitelského výboru schvaluje povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka- manželů: Milan Heryán, r. č. 530509/003 (dříve IČ: 185 56 205) 760 01 Březnice 301 a Ludmila Heryánová, r. č. 515302/023 (dříve IČ: 702 69 912), 760 01 Březnice 301, a to: Veronika anonymizovano , anonymizovano , Mokrá 313, Zlín, Mladcová.

II. Insolvenční soud povoluje Veronice anonymizovano , anonymizovano , Mokrá 313, Zlín, Mladcová, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka -manželů: Milan Heryán, r. č. 530509/003 (dříve IČ: 185 56 205) 760 01 Březnice 301 a Ludmila Heryánová, r. č. 515302/023 (dříve IČ: 702 69 912), 760 01 Březnice 301, k majetku-nemovitostem zapsaných v majetkové podstatě, a to: -spoluvlastnický podíl na nemovitostech: pozemek p. č. 1077, jehož součástí je stavba č. p. 301, pozemek p. č. 1078, pozemek 1079; zapsané na LV č. 251 pro katastrální území Březnice u Zlína a obec Březnice u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín; -spoluvlastnický podíl na nemovitostech: pozemek p. č. 1080/2, pozemek p. č. 1081; zapsané na LV č. 137 pro katastrální území Březnice u Zlína a obec Březnice u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín;

III. Insolvenční soud uděluje souhlas insolvenčnímu správci, aby zpeněžil majetek prodejem mimo dražbu majetek specifikovaný ve výroku II tohoto usnesení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Usnesením č. j. KSBR 32 INS 25321/2015-A-8 ze dne 11. 11. 2015, které nabylo právní moci dne 16. 11. 2015 (výrok I-II, IV-XII) a dne 2. 12. 2015 (výrok III), byl zjištěn úpadek dlužníků a povoleno oddlužení, současně byl ustanoven insolvenční správce: Indra- Šebesta v.o.s. Usnesením č. j. KSBR 32 INS 25321/2015-B-5 ze dne 19. 2. 2016, které nabylo právní moci dne 15. 4. 2015, schválil soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Podáním doručeným soudu dne 3. 5. 2016, požádala Veronika anonymizovano , anonymizovano , Mokrá 313, Zlín, Mladcová, soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku dle ustanovení § 295 insolvenčního zákona.

Na základě pokynu soudu ze dne 10. 5. 2015, se insolvenční správce podáním doručeným soudu dne 26. 5. 2016, vyjádřil, že nemá námitek k povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty s tím, že trvá na prodeji uvedených nemovitostí dle pokynu zajištěného věřitele ze dne 8. 4. 2016. Na základě pokynu soudu ze dne 29. 6. 2016, se zajištěný věřitel vyjádřil podáním doručeným soudu 17. 8. 2016, tak, že s žadatelkou Veronikou anonymizovano vedl intenzivní jednání, které vedlo ke konsensu ohledně způsobu a podmínek, prodeje majetku a vyslovil s udělením souhlasu soudu povolit výjimku nabývání majetku osobě blízké dlužníkům.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. V důsledku neúčasti věřitelů na schůzi věřitelů dne 20. 1. 2016, přešla působnost věřitelského výboru a vykonává ji insolvenční soud. Insolvenční soud na základě souhlasného stanoviska insolvenčního správce a zajištěného věřitele dovodil, že jsou splněny podmínky pro povolení navržené výjimky ve smyslu ustanovení § 295 odst. 3 IZ, a výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků Veronice anonymizovano povolil.

Poučení :

Proti výroku I. a III. tohoto usnesení není odvolání přípustné (ustanovení § 91 IZ).

Proti výroku II. tohoto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 20. 9. 2016

Bc. Eva Recová, v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Iva Kaplanová