KSBR 32 INS 24754/2012-A-14
Jednací číslo: KSBR 32 INS 24754/2012-A-14

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: Vladimír Retyk, r. č. 600919/1870, Míru 12, 760 01 Zlín, o insolvenčním návrhu

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně, č. j. KSBR 32 INS 24754/2012-A-9 ze dne 21. 11. 2012, se ve výroku m ě n í tak, že insolvenční řízení s e n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-A-5 insolvenční soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 5 dnů zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč.

Insolvenční soud dlužníkovi doručoval na adresu dlužníkem uvedenou v insolvenčním návrhu: Náměstí Míru 12, 760 01 Zlín. Zásilka se vrátila jako nedoručená s poznámkou doručující pošty o tom, že ji nebylo možno vložit do schránky. Insolvenční soud proto dlužníkovi opětovně doručoval vyhláškou.

Podle výpisu z účtárny insolvenčního soudu ze dne 19. 11. 2012 záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla zaplacena.

Usnesením č. j.-A-9 ze dne 21. 11. 2012 insolvenční soud pro nezaplacení zálohy insolvenční řízení zastavil. Toto usnesení opět nebylo možno dlužníkovi doručit na jím uvedenou adresu, bylo proto znovu doručováno vyhláškou.

Proti tomuto usnesení podal podáním ze dne 4. 12. 2012 dlužník odvolání. Uvedl, že zálohu dne 12. 11. 2012 zaplatil. K tomu přiložil kopii ústřižku poštovní poukázky o zaplacení částky 3.000,-Kč ze dne 12. 11. 2012.

Podle výpisu z účtárny insolvenčního soudu ze dne 12. 12. 2012 záloha na náklady insolvenčního řízení byla zaplacena dne 11. 12. 2012.

Podle ust. § 94 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Na základě shora uvedených skutečností dospěl insolvenční soud k závěru, že zaplacením požadované zálohy odpadly důvody pro zastavení řízení, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

K věci insolvenční soud považuje za nutné uvést, že dlužník v insolvenčním návrhu uvedl jako své bydliště adresu, na kterou mu není možno běžným způsobem (poštou) doručovat soudní písemnosti. Podstatným způsobem tak ztěžuje postup insolvenčního soudu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 13. 12. 2012

JUDr. Jaroslav Pospíchal, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Ludmila Pospíšilová