KSBR 32 INS 22731/2013-A-8
KSBR 32 INS 22731/2013-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: TREBOSS s.r.o., Brno, Štefánikova 131/61, PSČ 612 00, IČO: 255 76 518, o insolvenčním návrhu navrhovatele-věřitele a) Československá obchodní banka, a. s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350 a navrhovatele-věřitele b) Sberbank CZ, a.s., Praha 4-Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, IČO: 250 83 325 práv. zast. Mgr. Alešem Vymazalem, advokátem, Dřevařská 855/12, 602 00 Brno o insolvenčním návrhu, o návrhu na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým se navrhovatel-věřitel a) Československá obchodní banka, a. s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350 domáhal nařízení předběžného opatření: ustanovení předběžného správce, uložení povinnosti dlužníkovi nakládat s majetkovou podstatou pouze se souhlasem předběžného správce, uložení povinnosti třetím osobám a uložení povinností předběžnému správci se zamítá.

II. Insolvenční soud u k l á d á navrhovateli-věřiteli a) Československá obchodní banka, a. s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení z a p l a t i l na účet Krajského soudu v Brně, č. 3703-5720621/0710, konstantní symbol: 1148, variabilní symbol: 3249227313 u České národní banky, Praha, pobočky Brno-město, nebo kolkovými známkami soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč.

O zaplacení soudního poplatku insolvenční soud rozhodl v souladu s ust. § 4 odst. 1 písm. h) a § 7 odst. 1 ZSP. Dle položky 5 Sazebníku činí poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření 1.000,-Kč.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 15.8.2013 se navrhovatel-věřitel a) domáhal zjištění úpadku dlužníka a rozhodnutí o způsobu jeho řešení.

Návrhem ze dne 23.8.2013 k podanému insolvenčnímu návrhu přistoupil navrhovatel-věřitel b).

Návrhem ze dne 20.8.2013, soudu doručeným dne 21.8.2013, se navrhovatel-věřitel a) domáhal nařízení předběžného opatření jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno. Návrh odůvodnil tím, má za to, že již potencionální rozsah majetkové podstaty odůvodňuje ustanovení předběžného správce. Dle poslední zveřejněné účetní závěrky k 31.12.2011 totiž dlužník disponoval aktivy ve výši 87.200.000,-Kč, přičemž se z velké části jedná o aktiva ve formě pohledávek a zásob. Účetní závěrku za rok 2012 již dlužník nezveřejnil. V současné fázi insolvenčního řízení neexistuje dohled nad tím, jak dlužník nakládá s majetkovou podstatou, zda se nezbavuje svého majetku (zejména zásob) a zda řádně vymáhá své pohledávky za třetími osobami. Omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou dle ust. § 111 insolvenčního zákona nezaručuje, že majetková podstata nebude neoprávněně zmenšena. Dále navrhovatel uvedl, že má za to, že dlužník nakládá s majetkovou podstatou tak, že poškozuje své věřitele, resp. snaží se některé z nich zvýhodnit. Konkrétně těsně před zahájením insolvenčního řízení, v době, kdy byl zjevně v úpadku, zřídil zástavní právo ke své nemovitosti v k.ú Kojetice u Prahy ve prospěch fyzické osoby (pan Robert Lis) k zajištění pohledávky ve výši 8.mil Kč. S ohledem na objem závazků dlužníka i s ohledem na jeho majetek a na dlužníkem již učiněné kroky je namístě, aby jeho dispoziční oprávnění byla omezena a nakládání s majetkovou podstatou bylo podřízeno dohledu předběžného správce tak, aby byla zachována co nejvyšší šance na uspokojení věřitelů dlužníka.

Z přiložené Rozvahy (Bilance) ke dni 31.12.2011 insolvenční soud zjistil, že dlužník na straně aktiv vykazuje částku 87.272.000,-Kč.

Z přiloženého výpisu z katastru nemovitostí prokazující stav k datu 19.8.2013, LV č. 431, k.ú. Kojetice u Prahy, insolvenční soud zjistil, že dlužník k zajištění pohledávky věřitele Robert Lis, Praha zřídil zástavní právo ke zde uvedeným nemovitostem v jeho vlastnictví (právní účinky vkladu ke dni 15.7.2013). Dále z tohoto výpisu insolvenční soud zjistil, že dlužník k zajištění pohledávky věřitele Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Praha zřídil zástavní právo ke zde uvedeným nemovitostem v jeho vlastnictví (právní účinky vkladu ke dni 8.3.2012).

Podle ust. § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ) může insolvenční soud ustanovit před rozhodnutím o úpadku předběžného insolvenčního správce. Předběžný správce vykonává před rozhodnutím o úpadku činnosti stanovené v tomto zákoně a uložené mu insolvenčním soudem a má práva a povinnosti, které mu tento soud vymezí. Tato práva a povinnosti nemůže insolvenční soud vymezit v širším rozsahu, než v jakém náleží insolvenčnímu správci po rozhodnutí o úpadku.

Podle ust. § 82 odst. 1 a 2 IZ může insolvenční soud nařídit předběžné opatření v insolvenčním řízení i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Předběžným opatřením může insolvenční soud také ustanovit předběžného správce.

Podle ust. § 111 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Omezení se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné.

Podle ust. § 113 IZ odst. 1 je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Jak vyplývá ze shora citovaných zákonných ustanovení, dispozice dlužníka se svým majetkem je omezena již od okamžiku, kdy bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení (16. 8. 2013 v 8:47 hodin). K vydání předběžného opatření, jímž by byla práva dlužníka nakládat se svým majetkem omezena nad rámec ust. § 111 IZ a ustanoven předběžný správce, lze přistoupit zejména tehdy, je-li dána důvodná obava, že dlužník svým jednáním porušuje zákonem stanovená omezení. V takovém případě vydá soud předběžné opatření i bez návrhu.

Navrhovatel však v návrhu na nařízení předběžného opatření nedoložil žádné konkrétní skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že dlužník provádí kroky směřující k podstatné změně ve skladbě, využití nebo určení svého majetku. Předložená rozvaha zobrazuje přehled majetku dlužníka k 31.12. 2011, tedy k časovému úseku o rok a půl nazpět, nelze tedy s určitostí uvést, jaký je v tomto okamžiku rozsah dlužníkova majetku-zda dlužník má majetek značného rozsahu jako důvod pro nařízení předběžného opatření. Rovněž z výpisu z katastru nemovitostí dlužníka nelze dojít k jednoznačnému závěru o snaze dlužníka fakticky zatížit svůj majetek v neprospěch věřitelů resp. některého z nich zvýhodnit. Důvodem pro tento závěr je skutečnost, že sice bylo zřízeno zástavní právo ke zde uvedeným nemovitostem ve vlastnictví dlužníka v krátké době před zahájením insolvenčního řízení, ale jako druhé v pořadí. Za situace, že pohledávka věřitele se zástavním právem v prvním pořadí je ve výši 7.050.000,-Kč a podle údajů uvedených v citované Rozvaze k 31.12.2011 činí hodnota nemovitého majetku dlužníka částku 1.629.000,-Kč, potom uspokojení pohledávky věřitele se zástavním právem v druhém pořadí ve výši 8.000.000,-Kč nelze důvodně předpokládat. Insolvenční soud proto dospěl k závěru, že nejsou pro nařízení předběžného opatření splněny podmínky a proto rozhodl tak, že návrh na nařízení předběžného opatření zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Osobou oprávněnou k podání odvolání je navrhovatel (ust. § 113 odst. 4 IZ).

Krajský soud v Brně dne 27.8.2013

JUDr. Jaroslav Pospíchal, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lenka Maršálková