KSBR 32 INS 21717/2016-A-11
Jednací číslo: KSBR 32 INS 21717/2016-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , Obroková 12, 669 02 Znojmo, zastoupeného Mgr. Petrem Cilínkem, advokátem, Štěpánská 633/49, 110 00 Praha, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSBR 32 INS 21717/2016-A-9 ze dne 25. 10. 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 32 INS 21717/2016-A-9 ze dne 25. 10. 2016 se ve výroku m ě n í tak, že dlužníkovi: Pavel anonymizovano , anonymizovano , Obroková 12, 669 02 Znojmo, se povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 50.000 Kč n e u k l á d á .

Odůvo dně ní :

Usnesením č. j.-A-9 ze dne 25. 10. 2016, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 8. 11. 2016, insolvenční soud uložil dlužníkovi: Pavel anonymizovano , anonymizovano , Obroková 12, 669 02 Znojmo (dále jen dlužník ), aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč z důvodu, že jeho postižitelné příjmy nepostačují k uspokojení alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno k rukám zástupce dne 8. 11. 2016.

Podáním soudu doručeným prostřednictvím datové schránky dne 23. 11. 2016 se dlužník odvolal proti rozhodnutí č. j.-A-9 ze dne 25. 10. 2016 a předložil insolvenčnímu soudu dodatek k pracovní smlouvě ze dne 30. 9. 2016 o zvýšení mzdy od 1. 10. 2016 a výplatní lístek za měsíc říjen 2016, dle něhož čistý příjem dlužníka v tomto měsíci činil 14.666 Kč.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. isir.justi ce.cz

Čistý měsíční příjem dlužníka ze mzdy činí 14.666 Kč, ze kterého by srážky pro potřeby oddlužení plněním splátkového kalendáře měly činit 3.598 Kč měsíčně. Za 5 let plnění splátkového kalendáře by měla být uhrazena dlužníkem částka celkem 215.880 Kč. Celková výše nezajištěných závazků činí 339.168,75 Kč. V průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře lze očekávat po uhrazení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce (za 5 let 54.000 Kč bez DPH, 65.340 Kč včetně 21 % DPH) uspokojení nezajištěných závazků v rozsahu 44 %, i kdyby byl insolvenční správce plátcem DPH.

Na základě shora uvedených skutečností dospěl insolvenční soud k závěru, že předložením listin doplňujících měsíční příjmy dlužníka odpadly důvody pro uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení :

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15.

Kra js k ý so ud v Br ně dne 2. 12. 2016

JUDr. Jaroslav Pospíchal, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lenka Maršálková