KSBR 32 INS 20901/2015-A-11
KSBR 32 INS 20901/2015-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou, soudcem určeným podle rozvrhu práce provést jednotlivý úkon v době krátkodobé překážky v práci rozhodujícím samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem, o nařízení předběžného opatření v insolvenční věci dlužníka: Robert Gottwald, r. č. 731231/4284, Pod Nemocnicí 16, 682 01 Vyškov, o návrhu věřitele-navrhovatele: De Winter Group, s.r.o., Vyškov, Masarykovo náměstí 47/33, PSČ 682 01, IČO: 283 01 871, na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Návrh věřitele-navrhovatele: De Winter Group, s.r.o., Vyškov, Masarykovo náměstí 47/33, PSČ 682 01, IČO: 283 01 871, na nařízení předběžného opatření s e za m í t á .

II. Insolvenční soud u k l á d á věřiteli-navrhovateli: De Winte r Group, s.r.o., Vyškov, Masarykovo náměstí 47/33, PSČ 682 01, IČO: 283 01 871, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení z a p l a t i l na účet Krajského soudu v Brně, číslo: 3703-5720621/0710, konstantní symbol: 1148, variabilní symbol: 3249209015 u České národní banky, Praha, pobočky Brno-město, nebo kolkovými známkami soudní poplatek za návrh na naříze ní pře dbě žné ho opatře ní ve výši 1.000 Kč.

Odůvodnění :

Návrhem na předběžné opatření insolvenčnímu soudu doručeným dne 18. 9. 2015 se věřitel-navrhovatel: De Winter Group, s.r.o., Vyškov, Masarykovo náměstí 47/33, PSČ 682 01, IČO: 283 01 871, domáhal vydání usnesení, jímž soud ustanoví předběžného správce, rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou pouze se souhlasem předběžného správce, a rozhodne, aby osoby, které mají vůči dlužníkovi závazky, napříště neposkytovaly plnění dlužníkovi, ale předběžnému správci. Ve svém návrhu doplnil svá dřívější tvrzení o pluralitě věřitelů dlužníka a dále uvedl, že přestože je na osobu dlužníka vedeno více exekucí, dlužník bydlí v nadstandardním domě ve vlastnictví třetí osoby na adrese Na Sadě

473/1, 682 01 Vyškov-Nosálovice. Navrhovatel vyvodil, že za užívání nemovitosti musí dlužník platit a tudíž musí mít zdroj příjmů mimo vědomí soudních exekutorů. Dlužník se v minulosti zadlužoval nepřiměřeně svým majetkovým poměrům a je ve společném zájmu věřitelů dlužníka, aby k dalšímu zadlužování nedocházelo a majetek dlužníka nebyl zmenšován. Bylo by vhodné uložit dlužníku předložení seznamů podle ustanovení § 128 odst. 3 insolvenčního zákona.

Podle ust. § 113 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v jeho platném znění (dále jen IZ), je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Návrh není dostatečným podkladem pro nařízení předběžného opatření, neboť v něm navrhovatel vyjadřuje především své dohady a názory. Tvrzení o skutečném pobývání dlužníka na adrese Na Sadě 473/1, 682 01 Vyškov-Nosálovice, navrhovatel nijak nedoložil. Adresa trvalého bydliště dlužníka a současně adresa pro doručování je Pod Nemocnicí 405/16, 682 01 Vyškov, a na tuto adrese jsou doručovány soudní písemnosti v tomto řízení. Z insolvenčního spisu nevyplývá, že by se dlužník zdržoval na jiné adrese. Dále navrhovatel odkazuje na zadlužování dlužníka v minulosti, před zahájením insolvenčního řízení, nikoliv na jeho chování v průběhu insolvenčního řízení. Výše závazků dlužníka není podstatná, nicméně jejich navrhovatelem tvrzený rozsah nelze s jistotou považovat za skutečný k dnešnímu dni, neboť dlužník seznam majetku nepředložil a žádný další věřitel se do řízení dosud nepřihlásil. Současně povinnosti dlužníka ve vztahu k majetkové podstatě po dobu trvání účinků insolvenčního řízení upravuje ust. § 111 IZ. Z insolvenčního řízení nebyly zjištěny skutečnosti, ze kterých by bylo možno dovodit nutnost nařídit předběžné opatření podle návrhu (tedy v souladu s ust. § 113 odst. 1 IZ), a proto insolvenční soud postupoval tak, že návrh na nařízení předběžného opatření zamítl.

Podle ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v jeho platném znění (dále jen ZoSP), je poplatníkem soudního poplatku za řízení před soudem prvního stupně navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak.

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. h) ZoSP jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření.

Podle ust. § 7 odst. 1 ZoSP poplatek, s výjimkou poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem, je splatný vznikem poplatkové povinnosti. Vzniká-li poplatková povinnost způsobem uvedeným v § 4 odst. 1 písm. e) až i), je poplatek splatný do

3 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byla povinnost poplatek zaplatit uložena nebo jímž byl schválen smír, nestanoví-li rozhodnutí o schválení smíru splatnost delší.

Podle položky 5 sazebníku poplatků, který je přílohou ZoSP, činí soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření 1.000 Kč.

Navrhovatel není v tomto případě od hrazení soudního poplatku osvobozen, a proto insolvenční soud postupoval tak, že mu zaplacení soudního poplatku uložil.

P ouče ní :

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Osobou oprávněnou podat odvolání proti výroku I. tohoto usnesení je osoba, která návrh podala (ust. § 113 odst. 4 věta druhá IZ).

Kra js k ý so ud v Br ně dne 23. 9. 2015

JUDr. Hana Hrstková, v.r. samosoudkyně soudce určený podle rozvrhu práce provést jednotlivý úkon v době krátkodobé překážky v práci rozhodujícího samosoudce JUDr. Jaroslava Pospíchala Za správnost vyhotovení: Sandra Dufková