KSBR 32 INS 20366/2011-B-49
KSBR 32 INS 20366/2011-B-49

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: Jitka Šnajdrová, r. č. 675217/1866, Nábřeží 461, 687 03 Babice, o dalším průběhu řízení

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně, č. j. KSBR 32 INS 20366/2011-B-47 ze dne 12.9.2016, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-B-47 ze dne 12. 9. 2016, vydaným vyšším soudním úředníkem, rozhodl podepsaný soud o vydání výtěžku zajištěnému věřiteli Hypoteční banka, a.s., Praha a o odměně a hotových výdajích insolvenčního správce.

Usnesením č.j.-P6-4 ze dne 10.10.2016 (PM 26.10.2016) rozhodl podepsaný soud o vzetí na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky uvedeného zajištěného věřitele a o ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení.

Podáním soudu doručeným dne 3. 10. 2016, které insolvenční soud posoudil jako odvolání, podal zajištěný věřitel včasné odvolání, ve kterém se domáhal zrušení uvedeného rozhodnutí. Uvedl, že ještě před vydáním napadeného usnesení učinil zpětvzetí celého svého nároku, když tento nárok byl uhrazen dalším zástavním dlužníkem; vůči dlužníkovi tak neeviduje aktuálně žádný dluh. isir.justi ce.cz

Dle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. V případě, kdy podle zákona jedná a rozhoduje samosoudce, příslušejí mu práva a povinnosti předsedy senátu (ust. § 36d odst. 2 o. s. ř.).

V dané věci rozhodující soudce dospěl k závěru, že odvolání se má zcela vyhovět neboť nejsou dány podmínky pro vydání výtěžku zajištěnému věřiteli, který již není věřitelem dlužníka, a proto rozhodl o zrušení ve výroku uvedeného usnesení.

Poučení :

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 7. 11. 2016

JUDr. Jaroslav Pospíchal, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Iva Kaplanová