KSBR 32 INS 19270/2012-B-76
KSBR 32 INS 19270/2012-B-76

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka-manželů: Roman Had, r. č. 740503/4428, Beneška 41, 684 01 Kobeřice u Brna a Věra Hadová, r č. 746024/3791, Beneška 41, 684 01 Kobeřice u Brna, o podaném dovolání

takto:

Dovolání ze dne 21.10.2016, doručené insolvenčnímu soudu dne 21.10.2016, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. KSBR 32 INS 19270/2012, 1 VSOL 394/2016-B-64 ze dne 29.6.2016 o odmítnutí odvolání a potvrzení usnesení, podané zproštěným insolvenčním správcem Mgr. Jakubem Juřenou, se sídlem Brno, Pražákova 36, PSČ 619 00, IČ: 746 65 901, s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením č.j., 1 VSOL 394/2016-B-64 ze dne 29.6.2016 rozhodl odvolací soud o odmítnutí odvolání a potvrzení usnesení podaného zproštěným insolvenčním správcem. Současně poučil zproštěného insolvenčního správce o tom, že proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto usnesení bylo zproštěnému insolvenčnímu správci doručeno do jeho datové schránky dne 21.7.2016.

Podáním ze dne 21.10.2016, do datové schránky insolvenčního soudu doručeným dne 21.10.2016, podal zproštěný insolvenční správce proti citovanému usnesení dovolání.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen IZ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu4) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. isir.justi ce.cz

Podle ust. § 57 odst. 1 o. s. ř. do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

Podle ust. § 57 odst. 2 o. s. ř. lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Podle ust. § 57 odst. 3 o. s. ř. lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle ust. § 208 odst. 1 o. s. ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvého stupně usnesením odmítne.

Podle ust. § 240 odst. 1,2 a 3 o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení. Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu. Lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do tří měsíců od doručení.

Podle ust. § 241b odst. 1 o.s.ř. ustanovení § 208 odst. 1, § 209 a 210 platí obdobně.

Na základě výše uvedených skutečností insolvenční soud dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Lhůta k podání dovolání proti shora uvedenému usnesení o odmítnutí odvolání a potvrzení usnesení počala běžet dnem 22.7.2016, tedy následujícím dnem poté, co bylo usnesení o odmítnutí odvolání a potvrzení usnesení doručeno do datové schránky zproštěného insolvenčního správce a skončila v pracovní den, ve středu dne 21.9.2016.

Dlužník podal dovolání do datové schránky insolvenčního soudu až dne 21.10.2016, tedy měsíc po lhůtě. Insolvenční soud neshledal, že by napadené usnesení odvolacího soudu obsahovalo nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, proto dovolání jako opožděné odmítl.

Poučení:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 11. 11. 2016

JUDr. Jaroslav Pospíchal, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Iva Kaplanová