KSBR 32 INS 19228/2016-A-23
KSBR 32 INS 19228/2016-A-23

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: ZAJDO Transport Logistics s.r.o., Brno-Horní Heršpice, Vodařská 126/17, PSČ 619 00, IČO: 293 16 120, zast. Mgr. Denisou Šmídovou, advokátkou, se sídlem Kobližná 53/24, 602 00 Brno, o insolvenčním návrhu věřitele: Michal anonymizovano , anonymizovano , Poděbradova 574, 664 42 Modřice, zast. obecným zmocněncem Ondřejem Málkem, narozeným dne 2. 8. 1993, Kotlářská 674/46, 602 00 Brno, o návrhu věřitele na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh věřitele ze dne 31. 8. 2016, aby insolvenční soud nařídil předběžné opatření tohoto znění: 1. Soud ustanovuje předběžného správce. 2. Dlužník ZAJDO Transport Logistics s.r.o., IČO: 293 16 120, se sídlem Vodařská 126/17, 619 00 Brno, může nakládat s majetkovou podstatou, tj. s veškerým majetkem, který mu patřil v době, kdy bylo zveřejněno toto předběžné opatření v insolvenčním rejstříku, a provozovat veškerou činnost pouze se souhlasem předběžného správce. 3. Osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi ZAJDO Transport Logistics s.r.o., IČO: 293 16 120, se sídlem Vodařská 126/17, 619 00 Brno se ukládá, aby napříště plnění poskytovaly předběžnému správci. 4. Předběžnému správci se ukládá, aby nejméně jednou za měsíc předložil zprávu o své činnosti.

se zamítá.

II. Insolvenční soud u k l á d á věřiteli, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet Krajského soudu v Brně, č. ú. 3703-5720621/0710, variabilní symbol: 3249192286, konstantní symbol: 1148, nebo kolkovými známkami soudní poplatek ve výši Kč 1.000,-za rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Dne 18. 8. 2016 bylo zahájeno insolvenční řízení na návrh věřitele, kterým se domáhal zjištění úpadku dlužníka. Podáním ze dne 31. 8. 2016 věřitel navrhl, aby insolvenční soud nařídil předběžné opatření tohoto znění: 1. Soud ustanovuje předběžného správce. 2. Dlužník ZAJDO Transport Logistics s.r.o., IČO: 293 16 120, se sídlem Vodařská 126/17, 619 00 Brno, může nakládat s majetkovou podstatou, tj. s veškerým majetkem, který mu patřil v době, kdy bylo zveřejněno toto předběžné opatření v insolvenčním rejstříku, a provozovat veškerou činnost pouze se souhlasem předběžného správce. 3. Osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi ZAJDO Transport Logistics s.r.o., IČO: 293 16 120, se sídlem Vodařská 126/17, 619 00 Brno se ukládá, aby napříště plnění poskytovaly předběžnému správci. 4. Předběžnému správci se ukládá, aby nejméně jednou za měsíc předložil zprávu o své činnosti.

Návrh odůvodnil tím, že dlužník je v úpadku a to z důvodu insolvence i předlužení. Dlužník je v prodlení s plněním svých závazků vůči němu a je pravděpodobné, že i vůči dalším osobám. Dále uvedl, že pojal obavy, že dlužník nebude respektovat omezení v nakládání s majetkovou podstatou plynoucí z § 111 odst. 1 insolvenčního zákona a v době do rozhodnutí o úpadku dojde ke zmenšení majetkové podstaty.

Usnesením ze dne 2.9.2016 č.j.-A-11 insolvenční soud návrh na nařízení předběžného opatření odmítl.

K podanému odvolání odvolací soud usnesení o odmítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 26.9.2016 věřitel návrh na nařízení předběžného opatření doplnil kdy zpochybnil dlužníkovo vyjádření k podanému insolvenčnímu návrhu a jím předložené seznamy. Znovu uvedl, že jsou dány důvody pro nařízení předběžného opatření za účelem ochrany práv věřitelů a eliminování nebezpečí snižování hodnoty majetku dlužníka.

Podle ust. § 27 odst. 1 , 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ) ) Insolvenční soud ustanoví insolvenčního správce nejpozději v rozhodnutí o úpadku. Za podmínek stanovených tímto zákonem může insolvenční soud ustanovit před rozhodnutím o úpadku předběžného insolvenčního správce (dále jen "předběžný správce"); toto rozhodnutí se zveřejní stejným způsobem jako rozhodnutí o úpadku. Předběžný správce vykonává před rozhodnutím o úpadku činnosti stanovené v tomto zákoně a uložené mu insolvenčním soudem a má práva a povinnosti, které mu tento soud vymezí. Tato práva a povinnosti nemůže insolvenční soud vymezit v širším rozsahu, než v jakém náleží insolvenčnímu správci po rozhodnutí o úpadku. Nestanoví-li insolvenční soud o osobě insolvenčního správce jinak v rozhodnutí o úpadku, stává se předběžný správce po tomto rozhodnutí insolvenčním správcem s plnou působností. Ustanovení o insolvenčním správci platí přiměřeně i pro předběžného správce.

Podle ust. § 82 odst. 1 a 2 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také

a) ustanovit předběžného správce,

b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo

c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Podle ust. § 111 odst. 1, 2 a 3 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Omezení podle odstavce 1 se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy22), k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. Dále se omezení podle odstavce 1 nevztahuje na uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávek jim postavených na roveň (§ 169); tyto pohledávky se uspokojují v termínech splatnosti, je-li to podle stavu majetkové podstaty možné. Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné, ledaže si k nim dlužník nebo jeho věřitel předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu.

Podle ust. § 113 IZ odst. 1 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Jak vyplývá ze shora citovaných zákonných ustanovení, dispozice dlužníka se svým majetkem je omezena již od okamžiku, kdy bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení (19. 8. 2016 v 7:47 hodin). K vydání předběžného opatření, jímž by byla práva dlužníka nakládat se svým majetkem omezena nad rámec ust. § 111 IZ a ustanoven předběžný správce, lze přistoupit zejména tehdy, je-li dána důvodná obava, že dlužník svým jednáním porušuje zákonem stanovená omezení. V takovém případě vydá soud předběžné opatření i bez návrhu.

Navrhovatel však v návrhu na nařízení předběžného opatření neuvedl žádné konkrétní skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že dlužník se zbavuje svého zásadního majetku. Navržené důkazy: účetní závěrka dlužníka, pracovní smlouva, smlouva o mzdě, dohoda o skončení pracovního poměru, dohoda o provedení práce, potvrzení o průměrném výdělku a podnět ke kontrole, vzhledem k ust. § 75c odst. 3 o. s. ř. podle kterého o návrhu na nařízení předběžného opatření rozhodne předseda senátu bez slyšení účastníků ve spojení s ust. § 7 IZ podle kterého se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení o. s. ř., insolvenční soud neprováděl.

Insolvenční soud proto dospěl k závěru, že nejsou pro nařízení předběžného opatření splněny podmínky a rozhodl tak, že návrh na nařízení předběžného opatření zamítl.

Soudní poplatek byl věřiteli vyměřen podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h), § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a položky 5 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši Kč 1.000,-.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Osobou oprávněnou k podání odvolání je navrhovatel (ust. § 113 odst. 4 IZ).

Krajský soud v Brně dne 3. 10. 2016

JUDr. Jaroslav Pospíchal, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Iva Kaplanová