KSBR 32 INS 17350/2017-A-12
Jednací číslo: KSBR 32 INS 17350/2017-A-12

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: RB Immobilien s.r.o., IČO: 283 34 116, Cejl 467/67, 602 00 Brno-Zábrdovice, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSBR 32 INS 17350/2017-A-9 ze dne 29. 11. 2017

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 32 INS 17350/2017-A-9 ze dne 29. 11. 2017 se ve výroku m ě n í tak, že insolvenční řízení s e n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-A-9 ze dne 29. 11. 2017, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 4. 12. 2017 a dlužníku RB Immobilien s.r.o., IČO: 283 34 116, Cejl 467/67, 602 00, Brno-Zábrdovice (dále jen dlužník ) doručeno dne 11. 12. 2017, insolvenční soud zastavil řízení ve věci dlužníka z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Podáním soudu doručeným dne 13. 12. 2017 se dlužník odvolal proti usnesení o zastavení řízení, neboť zálohu před podáním odvolání zaplatil a navrhl zrušení napadeného usnesení. K odvolání připojil kopii dokladu o vkladu částky 50.000 Kč na účet č. 6015- 0005720621/0710 dne 12. 12. 2017.

Ze záznamu o složení ze dne 13. 12. 2017 vyplývá, že dne 12. 12. 2017 byla uhrazena dlužníkem na účet soudu částka 50.000.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to isir.justi ce.cz neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Dlužník podal své odvolání včas a ve lhůtě pro podání odvolání taktéž zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Proto insolvenční soud postupoval tak, že napadené rozhodnutí změnil a rozhodl, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Poučení:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 18. 12. 2017

JUDr. Jaroslav Pospíchal, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Jitka Hrdinová