KSBR 32 INS 12610/2014-A-20
KSBR 32 INS 12610/2014-A-20

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: Ladislav Němec, r. č. 610613/0272, Dr. Holubce 1051/14, 674 01 Třebíč-Nové Dvory, o insolvenčním návrhu věřitele: Stanislav Kadula, Dr. Holubce 993/3, 674 01 Třebíč-Nové Dvory, IČO: 461 83 019, o návrhu QI investiční společnost, a.s., Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČO: 279 11 497, na nařízení předběžného opatření takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým se insolvenčnímu navrhovateli Stanislavu Kadulovi, bytem Dr. Holubce 993/3, 674 01 Třebíč-Nové Dvory, IČO: 461 83 019 ukládá, aby na náhradu škody poškozeného QI investiční společnost, a.s. ve výši 76.648,00 Kč složil do úschovy soudu přiměřenou částku a aby mu byla uložena povinnost nahradit poškozenému náklady řízení ve výši stanovené soudem k rukám právního zástupce poškozeného

se zamítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 11. 6. 2014 se QI investiční společnost, a.s., Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČO: 279 11 49 (dále jen navrhovatel) domáhal nařízení předběžného opatření, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Návrh odůvodnil tím, že insolvenční návrh podaný Stanislavem Kadulou, Dr. Holubce 993/3, 674 01 Třebíč-Nové Dvory, IČO: 461 83 019 (dále jen insolvenční navrhovatel) považuje za šikanozní, neboť insolvenční navrhovatel opakovaně podal insolvenční návrh krátce před termínem konání nedobrovolné dražby nemovitostí dlužníka Ladislava Němce, r. č. 610613/0272, bytem Dr. Holubce 1051/14, 674 01 Třebíč-Nové Dvory (dále jen dlužník). Dále se navrhovatel domnívá, že insolvenční navrhovatel je osobou jednající s dlužníkem ve shodě a v jeho zájmu, neboť insolvenční navrhovatel a dlužník mají trvalý pobyt na téže adrese a insolvenční navrhovatel dlužníkovi poskytoval ekonomické a organizační poradenství až do května 2014, tedy i v době, kdy podal svůj další insolvenční návrh vůči dlužníkovi. Na základě toho navrhovatel dovozuje, že jediným důvodem podání insolvenčních návrhů bylo znemožnění konání nedobrovolné dražby nemovitostí dlužníka, čímž navrhovateli vznikla škoda ve výši nejméně 76.648,00 Kč.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 z. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen IZ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ust. § 147 odst. 6 IZ je-li zřejmé, že určité osobě vznikla zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu vinou insolvenčního navrhovatele škoda nebo jiná újma, může insolvenční soud nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku19). Učiní tak jen na návrh oprávněné osoby podaný do 30 dnů od vydání rozhodnutí o zastavení řízení o insolvenčním návrhu, rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu; předběžné opatření však nelze nařídit před nabytím právní moci takového rozhodnutí. Nařízení předběžného opatření nebrání, že celkovou výši škody nebo jiné újmy dosud nelze vyčíslit. Při nařízení předběžného opatření dále insolvenční soud postupuje obdobně podle § 100 odst. 2 a 3.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 75b odst. 1 o.s.ř. k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000,-Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50 000,-Kč. Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve výši, kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu. Podalo-li návrh na předběžné opatření více navrhovatelů, jsou povinni jistotu a doplatek jistoty složit společně a nerozdílně.

Po zvážení shora uvedených skutečností dospěl insolvenční soud k závěru, že zde nejsou důvody pro nařízení předběžného opatření. Skutečnost, že insolvenční navrhovatel podal vůči dlužníkovi dvakrát insolvenční návrh a to krátce před konáním nedobrovolné dražby nemovitostí dlužníka a že má adresu trvalého bydliště ve stejné ulici jako dlužník a že poskytoval dlužníku ekonomické a organizační poradenství a že tedy jde z jeho strany o šikanozní návrhy, nelze bez dalšího dovodit. K věci je nutné uvést, že navrhovatel sám podal vůči dlužníkovi dva insolvenční návrhy, oba však vzal zpět. Navrhovatel tak měl možnost řešit svoji pohledávku vůči dlužníkovi v rámci insolvenčního řízení a nemusel ji řešit cestou veřejné dražbou nedobrovolné.

Soudní poplatek ve výši 1.000,00 Kč byl navrhovatelem zaplacen dne 2. 6. 2014 na účet insolvenčního soudu.

Jistota ve výši 10.000,00 Kč byla navrhovatelem zaplacena na účet insolvenčního soudu dne 2. 6. 2014.

Insolvenční soud proto rozhodl tak, že návrh na nařízení předběžného opatření zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně 20. 10. 2014

JUDr. Jaroslav Pospíchal, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Iva Kaplanová