KSBR 32 INS 1207/2013-A-17
KSBR 32 INS 1207/2013-A-17

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: Roman Margetiak, r. č. 770215/4669, Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně, č. j. KSBR 32 INS 1207/2013-A-14 ze dne 4. 6. 2013, se ve výroku m ě n í takto: Insolvenční řízení se n e z a s t a v u j e .

Odůvo dně ní :

Shora uvedeným usnesením insolvenční soud rozhodl o zastavení insolvenčního řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč (usnesení o zastavení řízení bylo dlužníkovi doručeno dne 10. 6. 2013).

Proti tomuto usnesení podal včas dlužník odvolání. Uvedl, že stanovená záloha na náklady insolvenčního řízení byla zaplacena dne 11. 6. 2013, tedy ve lhůtě pro odvolání.

Jak vyplývá ze záznamu účtárny zdejšího soudu ze dne 12. 6. 2013, byla dne 11. 6. 2013 zaplacena dlužníkem na účet insolvenčního soudu částka 50.000,-Kč.

Podle ust. § 94 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Ze shora uvedených skutečností vyplývá, že důvody pro zastavení insolvenčního řízení (nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení) odpadly, a proto insolvenční soud rozhodl tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15.

Kra js k ý so ud v Br ně dne 3. 7. 2013

JUDr. Jaroslav Pospíchal, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lenka Maršálková