KSBR 32 INS 10406/2017-A-25
Jednací číslo: KSBR 32 INS 10406/2017-A-25

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka-manželů: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , IČO: 455 07 376, Kollárova 222/2, 697 01 Kyjov, a Zdenka anonymizovano , r.č. 675323/0737, Kollárova 222/2, 697 01 Kyjov o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSBR 32 INS 10406/2017-A-23 ze dne 13. 12. 2017

takto: Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 32 INS 10406/2017-A-23 ze dne 13. 12. 2017 se ve výroku mění tak, že dlužníku-manželům Zdeňku anonymizovano , anonymizovano , IČO: 455 07 376, Kollárova 222/2, 697 01 Kyjov, a Zdence anonymizovano , r.č. 675323/0737, Kollárova 222/2, 697 01 Kyjov, se povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 50 000 Kč neukládá.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-A-23 ze dne 13. 12. 2017, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 19. 12. 2017, insolvenční soud uložil dlužníku-manželům Zdeňku anonymizovano , anonymizovano , IČO: 455 07 376, Kollárova 222/2, 697 01 Kyjov, a Zdence anonymizovano , r.č. 675323/0737, Kollárova 222/2, 697 01 Kyjov (dále jen dlužníci ), aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč z důvodu, že jejich postižitelné příjmy nepostačují k uspokojení alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Usnesení bylo dlužníkům doručeno dne 22. 12. 2017. Podáním předaným k poštovní přepravě dne 3. 1. 2018 a soudu doručeným dne 4. 1. 2018 se dlužníci odvolali proti rozhodnutí č.j.-A-23 ze dne 13. 12. 2017 s tím, že insolvenční soud nezohlednil při posouzení věci novější darovací smlouvu znějící na částku 7 000 Kč měsíčně předloženou v dřívějším řízení o odvolání Vrchnímu soudu v Olomouci. Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Podáním v této věci doručeným Vrchnímu soudu v Olomouci dne 20. 9. 2017 předložili dlužníci novou darovací smlouvu znějící na částku 7 000 Kč měsíčně. Tato smlouva nebyla insolvenčním soudě rozhodnutím č.j.-A-23 ze dne 13. 12. 2017 zohledněna. Z příjmů dlužníků ve výši 11 977 Kč a 13 499 Kč lze provádět srážky ve výši 2 854 Kč a 3 870 Kč, celkem 6 724 Kč. S darem dle darovací smlouvy předložené dne 20. 9. 2017 ve výši 7 000 Kč činí srážky pro plnění splátkového kalendáře celkem 13 724 Kč. Po přednostním uhrazení nároků insolvenčního správce ve výši celkem 1.633,50 Kč včetně 21 % DPH by k uspokojení pohledávek

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Jitka Hrdinová. isir.justi ce.cz -2-nezajištěných věřitelů zůstala měsíčně částka ve výši 12 090,50, což odpovídá celkovému plnění ve výši 725 420 Kč za 5 let plnění splátkového kalendáře, tedy 30,03 % pohledávek nezajištěných věřitelů, i kdyby byl insolvenční správce plátcem DPH. Na základě shora uvedených skutečností dospěl insolvenční soud k závěru, že při zohlednění darovací smlouvy předložené dne 20. 9. 2017, která byla napadeným rozhodnutím opominuta, nejsou splněny podmínky uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15.

Brno 9. ledna 2018

JUDr. Jaroslav Pospíchal v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Jitka Hrdinová.