KSBR 32 INS 10169/2014-B-19
Jednací číslo: KSBR 32 INS 10169/2014-B-19

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Evou Recovou v insolvenční věci dlužníka manželé: Jan Krýsa, r. č. 620703/1380, Kopčany 136/3, 691 52 Kostice (IČ: 410 12 151) a Bronislava Krýsová, r. č. 575130/0478, Kopčany 136/3, 691 52 Kostice (dříve IČ: 621 46 254), o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a o vyslovení souhlasu s prodejem majetku dlužníka mimo dražbu

takto:

I. Insolvenční soud při výkonu působnosti věřitelského výboru schvaluje povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka manželů: Jan Krýsa, r. č. 620703/1380, Kopčany 136/3, 691 52 Kostice (IČ: 410 12 151) a Bronislava Krýsová, r. č. 575130/0478, Kopčany 136/3, 691 52 Kostice (dříve IČ: 621 46 254), a to: Janě Dolečkové, Hraniční 62, 691 41 Břeclav.

II. Insolvenční soud povoluje Janě Dolečkové, Hraniční 62, 691 41 Břeclav, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka manželů: Jan Krýsa, r. č. 620703/1380, Kopčany 136/3, 691 52 Kostice (IČ: 410 12 151) a Bronislava Krýsová, r. č. 575130/0478, Kopčany 136/3, 691 52 Kostice (dříve IČ: 621 46 254), ohledně majetku sepsaného do majetkové podstaty po pořadovým číslem 1 a 2 a to: budova č.p. 136-rodinný dům, na st. parc. č. 273/2, parc. č. 273/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 202 m2 , zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, k. ú. a obec Kostice na LV č. 545.

III. Insolvenční soud uděluje souhlas insolvenčnímu správci, aby zpeněžil majetek prodejem mimo dražbu: budova č.p. 136-rodinný dům, na st. parc. č. 273/2, parc. č. 273/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 202 m2 , zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, k. ú. a obec Kostice na LV č. 545.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-A-11 ze dne 16. 5. 2014, které nabylo právní moci dne 29. 5. 2014 (výrok I-II, IV-XI) a dne 14. 6. 2014 (výrok III), byl zjištěn úpadek dlužníka-manželů a povoleno oddlužení, současně byl ustanoven insolvenční správce: JUDr. Zdeňka Prudilová Koníčková. Usnesením č. j.-B-10 ze dne 1. 9. 2014, které nabylo právní moci dne 26. 9. 2014, schválil soud oddlužení dlužníka-manželů plněním splátkového kalendáře.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 31. 12. 2015, požádala Janě Dolečkové, Hraniční 62, 691 41 Břeclav, insolvenční soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku specifikovaného ve výroku II. tohoto usnesení z majetkové podstaty dle ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona.

Podáním doručeným soudu dne 26. 11. 2016, požádala matka dlužníka Marie Červenková, insolvenční soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku- spoluvlastnického podílu dlužníka v souladu s ustanovením § 295 odst. 3 insolvenčního zákona.

Podáním doručeným soudu dne 8. 1. 2016, se insolvenční správce vyjádřil k žádosti Jany Dolečkové o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku (sestry dlužníka), že je jediným zájemcem o koupi předmětného majetku a nejsou jí známy žádné okolnosti, které by bránily udělení této výjimky, s tím, že za nabízenou částku 200 000 Kč, dojde k uspokojení zajištěných věřitelů v plné výši.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. V důsledku neúčasti věřitelů na schůzi věřitelů dne 6. 8. 2014, přešla působnost věřitelského výboru a vykonává ji insolvenční soud. Insolvenční soud na základě žádosti sestry dlužníka Jany Dolečkové ze dne 16. 12. 2015, jakožto osoby dlužníkovi blízké a podání insolvenčního správce ze dne 8. 1. 2016, kde je uvedeno, že Jana Dolečková je jediným zájemcem o koupi majetku a cena představuje nejvýhodnější nabídku pro majetkovou podstatu, dovodil, že jsou splněny podmínky pro povolení navržené výjimky ve smyslu ustanovení § 295 odst. 3 IZ, a výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka povolil.

Poučení :

Proti výroku I. a III. tohoto usnesení není odvolání přípustné (ustanovení § 91 IZ).

Proti výroku II. tohoto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 3. 2. 2016 Bc. Eva Recová,v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Danuše Škodová