KSBR 31 INS 9832/2010-B-36
KSBR 31 INS 9832/2010-B-36

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka: Alena anonymizovano , anonymizovano , 691 24 Přibice 144,

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 9832/2010-B-18 ze dne 19.1.2011

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 9832/2010-B-18 ze dne 19.1.2011, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli JUDr. Robert Pazák, Nám. Svobody 15, 602 00 Brno, IČO: 187 64 878, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 7.800,00 Kč, tj. 2,30 % z těchto příjmů, -věřiteli Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Budějovická 5, 140 21 Praha 4, IČO: 639 98 530, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 4.000,00 Kč, tj. 1,18 % z těchto příjmů, -věřiteli Citibank Europe plc, North Wall Quay 1, Dublin, Irsko, jiné reg. č. 132781, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 44.752,00 Kč, tj. 13,20 % z těchto příjmů, -věřiteli ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice, IČO: 267 64 652, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 9.243,88 Kč, tj. 2,73 % z těchto příjmů, -věřiteli CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO: 250 85 689, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 18.616,00 Kč, tj. 5,49 % z těchto příjmů. -věřiteli E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 260 78 201 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 11.933,00 Kč, tj. 3,52 % z těchto příjmů, -věřiteli Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČO: 499 70 607, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 30.014,58 Kč, tj. 8,86 % z těchto příjmů, -věřiteli GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, IČO: 256 72 720, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 167.311,13 Kč, tj. 49,36 % z těchto příjmů, -věřiteli T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 27.561,40 Kč, tj. 8,13 % z těchto příjmů, -věřiteli COFIDIS s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, IČO: 271 79 907, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 17.733,65 Kč měsíční splátku ve výši 5,23 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-18 ze dne 19.1.2011 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 31.1.2011.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j.-P12-4 vzal soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky a zároveň řízení o přihlášce pohledávky č. 12 věřitele Finanční úřad Brno-venkov, Příkop 8, 604 24 Brno, zastavil.

Usnesením č.j.-P14-4 vzal soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky a zároveň řízení o přihlášce pohledávky č. 14 věřitele: INVESA, s.r.o., IČO: 285 44 293, se sídlem Malá Štěpánská 1932/3, 120 00 Praha 2, Nové Město, zastavil.

V důsledku zpětvzetí došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 21.2.2013 JUDr. Alena Knapilová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Daniela Michnová