KSBR 31 INS 9829/2013-B-11
KSBR 31 INS 9829/2013-B-11

USN ESEN Í

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , RČ 630331/2422, Ve Sboru 275/15, 664 91, Ivančice o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 9829/2013-B-8 ze dne 15.1.2014

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 9829/2013-B-8 ze dne 15.1.2014, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 5.990,00 Kč, tj. 1,64 % z těchto příjmů,

-věřiteli Profidebt, s.r.o., Jindřišská 29/941, 110 00 Praha 1, IČO: 27221971, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 61.235,67 Kč, tj. 16,75 % z těchto příjmů,

-věřiteli CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO: 25085689, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 96.316,00 Kč měsíční splátku ve výši 26,35 % z těchto příjmů,

-věřiteli SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČO: 26865297, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 54.125,00 Kč měsíční splátku ve výši 14,81 % z těchto příjmů,

-věřiteli Alfa Inkaso s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 29050910, na úhradu pohledávky zjištěné ve výši 77.654,88 Kč, tj. 21,25 % z těchto příjmů,

-věřiteli ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice, IČO: 26764652, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 38.030,20 Kč, tj. 10,40 % z těchto příjmů,

-věřiteli AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, reg. č. 34186049, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 32.149,17 Kč, tj. 8,80 % z těchto příjmů,

Od ůvo d ně n í:

Usnesením č.j.-B-8 ze dne 15.1.2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 16.1.2014.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j.P3-2 soud odmítl přihlášku pohledávky č. 3 věřitele CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 00, Praha 5, IČO: 25085689 co do částky 27.300,00 Kč a zároveň v uvedeném rozsahu ukončil účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení.

Usnesením č.j.P4-2 soud odmítl v plné výši přihlášku pohledávky č. 4 věřitele JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, IČO: 71238573 a zároveň ukončil účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení

Usnesením č.j.P5-2 soud odmítl přihlášku pohledávky č. 5 věřitele SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00, Olomouc, IČO: 26865297 co do částky 30.410,00 Kč a zároveň ukončil účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení.

Usnesením č.j.P8-3 soud odmítl přihlášku pohledávky č. 8 věřitele AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, reg. č. 34186049 co do částky 4.990,37 Kč a zároveň ukončil účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení.

V důsledku odmítnutí přihlášek těchto věřitelů došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 10.09.2014

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská