KSBR 31 INS 9577/2012
Číslo jednací: KSBR 31 INS 9577/2012 B-18

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníků: a) Olga anonymizovano , anonymizovano a b) Michal anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Višňová 450, 664 82 Říčany

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 9577/2012-B-11 ze dne 30.1.2013

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 9577/2012-B-11 ze dne 30.1.2013, o schválení oddlužení, se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČO: 268 65 297, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 94.307,00 Kč měsíční splátku ve výši 12,76 % z těchto příjmů, -věřiteli CP Inkaso s.r.o., Hvězdova 1716/2, 140 78 Praha 4, IČO: 290 27 241, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 120.100,28 Kč, tj. 16,25 % z těchto příjmů,

-věřiteli BRE Bank S.A., Senatorska 18, 00 950 Warszawa, Polská republika, IČO: 279 43 445, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 44.563,03 Kč měsíční splátku ve výši 6,03 % z těchto příjmů, -věřiteli Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4, IČO: 256 21 351, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 27.814,00 Kč měsíční splátku ve výši 3,76 % z těchto příjmů, -věřiteli JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, IČO: 712 38 573, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.800,00 Kč měsíční splátku ve výši 1,06 % z těchto příjmů, -věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s., Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, IČO: 618 60 069, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 52.880,00 Kč, tj. 7,16 % z těchto příjmů, -věřiteli Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 492 40 901 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 327.539,76 Kč, tj. 44,33 % z těchto příjmů, -věřiteli CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO: 250 85 689, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 24.288,71 Kč měsíční splátku ve výši 3,29 % z těchto příjmů, -věřiteli ČSOB Leasing, a.s., Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, IČO: 639 98 980, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 39.600,00 Kč, tj. 5,36 % z těchto příjmů.

II. Usnesení insolvenčního soudu č.j.-B-11 ze dne 30.1.2013, o schválení oddlužení, se ve výroku V. mění tak, že výrok V., zní:

Dlužníkovi se ukládá, aby po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře platil insolvenčnímu správci Ing. Tomáši anonymizovano , anonymizovano , Zhořova 1214, 665 01 Rosice u Brna, k jeho rukám vždy ke každému 25. dni v měsíci 1.350,-Kč (představující zálohu na jeho odměnu ve výši 1,5 násobku, tj. 1.125,-Kč a zálohu na náhradu hotových výdajů ve výši 225,-Kč) a k tomu daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby. Přestane-li být insolvenční správce po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře plátcem daně z přidané hodnoty, dlužník bude platit insolvenčnímu správci k jeho rukám vždy ke každému 25. dni v měsíci částku 900,-Kč bez daně z přidané hodnoty.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-11 ze dne 30.1.2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 4.2.2013.

Dle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Na přezkumném jednání konaném dne 14.12.2012 byla pohledávka věřitele č. 2 ve výši 48.121,00 Kč popřena insolvenčním správcem co do pravosti z toho důvodu, že pohledávka představující smluvní pokutu ze smluv o úvěru ze dne 22.11.2010 a ze dne 21.6.2011, byla sjednána v rozporu s dobrými mravy. Ujednání o smluvních pokutách je tedy absolutně neplatné. Lhůta k podání žaloby uplynula dne 17.1.2013. Usnesením ze dne 19.7.2013, č.j. KSBR 31 INS 9578/2012-P2-2 ukončil insolvenční soud účast věřitele č. 2 v insolvenčním řízení ve výši 48.121,00 Kč.

Podáním ze dne 22.10.2012, doručeným soudu dne 31.10.2012, přihlásil věřitel Kamila Jančovičová, nar. 19.10.1966, trvale bytem Strukov 69, 784 01 (dále jen věřitel) do insolvenčního řízení proti dlužníkům pohledávku ve výši 714.000,-Kč. Tato přihlášená pohledávka byla zaevidována pod číslem 3. Dne 6.2.2013 bylo insolvenčnímu soudu doručeno podání věřitele k výše uvedenému insolvenčnímu řízení, kterým vzal svou přihlášenou pohledávku v plném rozsahu zpět. Usnesením ze dne 18.2.2013, č.j. KSBR 31 INS 9578/2012-P-3-3, vzal soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky a zároveň řízení o přihlášce pohledávky č. 3 věřitele.

Podáním ze dne 22.2.2013, doručeným soudu téhož dne, požádal insolvenční správce o změnu usnesení č.j.-B-11 ze dne 30.1.2013, ve výroku V., co do částky zálohy na odměnu insolvenčního správce. Insolvenční správce uvedl, že uplatňuje v souladu s judikaturou právo na zvýšení odměny a náhrady hotových výdajů v oddlužení, a to ve výši 1,5 násobku běžné odměny a náhrady hotových výdajů v oddlužení, tj. 97.200,00 Kč, a to z důvodu vyššího počtu přihlášených pohledávek, než je běžné, a administrativní náročnosti, neboť v daném insolvenčním řízení bude po celou dobu trvání oddlužení několik plátců příjmů současně.

Podle § 38 odst. 3 insolvenčního zákona, vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval.

Insolvenční soud k žádosti insolvenčního správce ze dne 22.2.2013 rozhodl o záloze na odměnu a na náhradu hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1,5 násobku běžné odměny a náhrady hotových výdajů. O konečné výši této odměny a hotových výdajů bude rozhodovat insolvenční soud až v souvislosti s ukončením insolvenčního řízení po podání zprávy o činnosti insolvenční správkyně. Až v této fázi insolvenčního řízení insolvenční soud posoudí celkový rozsah činnosti insolvenčního správce, její administrativní náročnosti, a dospěje-li k závěru, že insolvenční správkyně svou funkci vykonávala nejenom řádně, ale i s mimořádným úsilím, může rozhodnout ve smyslu ustanovení § 38 odst. 3 IZ o zvýšení její odměny.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud, částečně i bez návrhu, splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 22.7.2013 JUDr. Alena Knapilová, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská