KSBR 31 INS 9044/2009
KSBR 31 INS 9044/2009 B-37

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka Roman anonymizovano , anonymizovano , Kosmova 310/9, 612 00 Brno,

o změně a opravě usnesení č.j. KSBR 31 INS 9044/2009-B-7, ve znění změnového usnesení č.j. KSBR 31 INS 9044/2009-B-28

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 9044/2009-B-7, ze dne 17.3.2010, ve znění usnesení č.j. KSBR 31 INS 9044/2009-B-28, ze dne 12.7.2012, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 1/126, 150 00 Praha, IČO: 148 93 649 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 52.452,03 Kč, tj. 5,86 % z těchto příjmů, -věřiteli Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha, IČO: 453 17 054 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 220.761,07 Kč, tj. 24,68 % z těchto příjmů, -věřiteli Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4, IČO: 492 40 901 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 253.606,44 Kč, tj. 28,35 % z těchto příjmů, -věřiteli CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO: 250 85 689 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 40.656,00 Kč, tj. 4,55 % z těchto příjmů, -věřiteli COFIDIS s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, IČO: 271 79 907 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 49.647,67 Kč, tj. 5,55 % z těchto příjmů, -věřiteli Citibank Europe plc, North Wall Quay 1, 166 40 Dublin, Irsko na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 39.990,34 Kč, tj. 4,47 % z těchto příjmů, -věřiteli ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice, IČO: 267 64 652 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 237.369,40 Kč, tj. 26,54 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-7 ze dne 17.3.2010, schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům. Ve výroku II. usnesení došlo ke zjevné nesprávnosti, neboť byla ve splátkovém kalendáři nesprávně uvedena výše pohledávky věřitele CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO: 250 85 689 určena k uspokojení z příjmu dlužníka, neboť do splátkového kalendáře byla zahrnuta výše 41.456,00 Kč, přestože insolvenční soud usnesením č.j.-P4-3, ze dne 19.2.2010 vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky v rozsahu 800,00 Kč. Ve splátkovém kalendáři měla být zahrnuta jen pohledávka ve výši 40.656,00 Kč, tedy pohledávka po částečném zpětvzetí. V důsledku uvedeného byl nesprávně uveden poměr pohledávek nezajištěných věřitelů. Soud proto v souladu s ust. § 164 o.s.ř. a ust. § 7 insolvenčního zákona vydal opravné usnesení.

Podáním ze dne 8.2.2010, doručeným soudu téhož dne, přihlásil věřitel Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 1632/180, 130 11 Praha 3, IČO: 601 97 609 (dále jen věřitel) do insolvenčního řízení proti dlužníkovi pohledávku ve výši 155.650,80 Kč. Tato přihlášená pohledávka byla zaevidována pod číslem 7. Insolvenční soud následně vydal usnesení, kterým vzal částečné zpětvzetí pohledávky na vědomí.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Soud usnesení o schválení oddlužení změnil, neboť došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení. Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 17.7.2013 JUDr. Alena Knapilová, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská