KSBR 31 INS 8777/2015
KSBR 31 INS 8777/2015 A-19

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka Marcela anonymizovano , anonymizovano , Zahradní 344, 683 52 Šaratice

o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

Usnesení č.j. KSBR 31 INS 8777/2015-A-17 ze dne 10.11.2015 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení pro podání návrhu na povolení oddlužení neoprávněnou osobou.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání. Uvedl, že již nemá závazky z podnikání, je tedy osobou oprávněnou k podání výše uvedeného návrhu.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno vyšším soudním úředníkem.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že je důvodné a že mu lze zcela vyhovět. Dlužník doložil, že věřitelé, u nichž má dluhy z podnikání, s řešením jeho úpadku oddlužením souhlasí, popř. že dluh z podnikání uhradila za dlužníka třetí osoba.

Proto soud rozhodl, jak uvedeno.

Poučení :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 3. 12. 2015

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská