KSBR 31 INS 8358/2012-A-16
KSBR 31 INS 8358/2012-A-16

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka: Božena anonymizovano , anonymizovano , RČ 445506/430, 691 23 Smolín 48

o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

Usnesení č.j. KSBR 31 INS 8358/2012-A-9 ze dne 13.8.2012 se mění tak, že zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení v maximální výši.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání s doplněním návrhu další příjem dlužníka, čímž navýšil částku připadající na nezajištěné věřitele ve výši postačující k povolení oddlužení, dále navrhl přehodnocení tohoto usnesení.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že odvolání je důvodné a že mu lze zcela prozatím vyhovět.

Proto bylo usnesení změněno tak, jak uvedeno.

Poučení :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 11.2.2013

JUDr. Alena Knapilová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Daniela Michnová