KSBR 31 INS 8053/2013-B-10
KSBR 31 INS 8053/2013-B-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníků: a) Aleš anonymizovano , anonymizovano , RČ 660609/0557 a b) Bc. Renata anonymizovano , nar. 29.3.1968, 685329/0334, oba bytem Čechova 21, 690 02 Břeclav

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 8053/2013-B-8, ze dne 3.1.2014

takto:

Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 8053/2013-B-8, ze dne 3.1.2014, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli JUDr. Petr Kocián, Veveří 125, 616 45 Brno, IČO: 60531355, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 7.986,00 Kč, tj. 0,25 % z těchto příjmů,

-věřiteli Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, IČO: 00283061, na úhradu jeho pohledávky přihlášené ve výši 9.920,00 Kč, tj. 0,32 % z těchto příjmů,

-věřiteli Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalemská 964/4, 110 01 Praha 1, IČO: 44848943, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 1.087.250,00 Kč, tj. 33,77 % z těchto příjmů,

-věřiteli Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČO: 49455168, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 18.094,00 Kč, tj. 0,56 % z těchto příjmů,

-věřiteli Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 124.840,00 Kč, tj. 3,88 % z těchto příjmů,

-věřiteli Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 214.653,97 Kč, tj. 6,67 % z těchto příjmů,

-věřiteli Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČO: 639 98 530, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 3.656,00 Kč, tj. 0,11 % z těchto příjmů, -věřiteli Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČO: 471 16 617, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 19.227,00 Kč, tj. 0,60 % z těchto příjmů, -věřiteli Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 552.015,56 Kč měsíční splátku ve výši 17,15 % z těchto příjmů,

-věřiteli GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, IČO: 25672720 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 109.906,06 Kč, tj. 3,41 % z těchto příjmů,

-věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 61860069, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 115.488,00 Kč, tj. 3,59 % z těchto příjmů,

-věřiteli Marek anonymizovano , anonymizovano , Korunní 2569/108a, 101 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 59.906,00 Kč měsíční splátku ve výši 1,86 % z těchto příjmů,

-věřiteli BRE Bank S.A., Senatorska 18, 00 950 Warszawa, Polská republika, IČO: 279 43 445, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 21.235,65 Kč měsíční splátku ve výši 0,66 % z těchto příjmů,

-věřiteli UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, Michle, IČO: 64948242, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 83.686,32 Kč, tj. 2,60 % z těchto příjmů,

-věřiteli Sparkasse Poysdorf AG, Dreifaltigskeitsplatz 2, 2170 Poysdorf Rakousko, reg. č. FN 198287 z, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 605.109,23 Kč, tj. 18,80 % z těchto příjmů,

-věřiteli CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO: 25085689, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 57.219,00 Kč měsíční splátku ve výši 1,78 % z těchto příjmů, -věřiteli Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 19.955,62 Kč měsíční splátku ve výši 0,62 % z těchto příjmů,

-věřiteli AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, reg. č. 34186049, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 57.237,13 Kč, tj. 1,78 % z těchto příjmů,

-věřiteli SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČO: 26865297, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 26.099,00 Kč měsíční splátku ve výši 0,81 % z těchto příjmů,

-věřiteli Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4, IČO: 25621351, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 25.535,00 Kč měsíční splátku ve výši 0,79 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSBR 31 INS 10389/2012-B-7, ze dne 20.12.2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 31.12.2012.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j.-P2-2, rozhodl insolvenční soud, že přihláška pohledávky č. 2 věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 61860069, v části 47.351,00 Kč, se odmítá.

Usnesením č.j. KSBR 31 INS 8054/2013-P5-2, rozhodl insolvenční soud, že přihláška pohledávky č. 5 věřitele BRE Bank S.A., Senatorska 18, 00 950 Warszawa, Polská republika, IČO: 279 43 445, v části 9.720,00 Kč, se odmítá.

V důsledku odmítnutí uvedených přihlášek došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů. Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 05.09.2014

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská