KSBR 31 INS 7367/2015-B-8
KSBR 31 INS 7367/2015-B-8

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci navrhovatele-dlužníka: Jakub anonymizovano , anonymizovano , RČ 840218/4527, Mánesova 1508, 676 02 Moravské Budějovice,

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 7367/2015-B-5 ze dne 18. 6. 2015

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 7367/2015-B-5 ze dne 18. 6. 2015, o schválení oddlužení se ve výroku III. a VII. mění tak, že výrok III. a VII., v části týkající se plátce příjmu dlužníka se mění, a nově zní:

První splátku je dlužník povinen uhradit věřitelům k 25. 7. 2015, a to z příjmu, který pobírá od Jan Maxa, se sídlem 382 79, Frymburk 261, IČ: 26109140 a z příjmu, který pobírá od TETRAGON AL spol. s r. o., se sídlem České Budějovice, Antala Staška 1951, PSČ 37007, IČ: 26108097. Ke způsobu výpočtu částky, která je oddlužením nezabavitelnou částí dlužníkových příjmů, lze využít kalkulátor splátek na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti http://insolvencni_zakon.justice.cz/dluznik/kalkulacka.ht ml.

Soud přikazuje plátci příjmu Jan Maxa, se sídlem 382 79, Frymburk 261, IČ: 26109140 a plátci příjmu TETRAGON AL spol. s r. o., se sídle m České Budějovice, Antala Staška 1951, PSČ 37007, IČ: 26108097, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděli z příjmu (popř. jiného příjmu) dlužníka srážky stanovené podle výroku II. tohoto rozhodnutí, a to v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení základní nezabavitelné částky a nevyplácel sražené částky dlužníku.

Soud určuje, že základní nezabavitelná částka bude v poměru 50 % odečtena z příjmu, který pobírá dlužník od Jan Maxa, se sídlem 382 79, Frymburk 261, IČ: 26109140 a v poměru 50 % z příjmu, který dlužníku poskytuje TETRAGON AL spol. s r. o., se sídlem České Budějovice, Antala Staška 1951, PSČ 37007, IČ: 26108097.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením č.j.-B-5 ze dne 18. 6. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 22. 6. 2015.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Přípisem ze dne 7. 7. 2015 informoval insolvenční správce insolvenční soud o tom, že dlužník původní pracovní poměr ukončil a nově nastoupil do dalších dvou pracovních poměrů.

V důsledku nově zjištěných skutečností došlo ke změně z původního plátce příjmu dlužníka zahrnutého do oddlužení na dva nově vzniklé plátce.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 31. 7. 2015

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská