KSBR 31 INS 720/2012
KSBR 31 INS 720/2012 B-17

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka Libor anonymizovano , anonymizovano , RČ 780331/4134, Jílová 4578, 760 05 Zlín o opatření nezbytném k zajištění účelu řízení

takto:

Dlužníkovi se ukládá, aby obratem, nejpozději do 10-ti dnů od doručení tohoto usnesení předložil soudu přehled svých příjmů od 1.1.2013 do 30.6.2013 v souladu s usnesením soudu č.j. KSBR 31 INS 720/2012-B-4/3 ze dne 21.6.2012 podle X. bodu výroku tohoto usnesení pod písm. d).

Podle ust. § 169 odst. 2 osř toto usnesení neobsahuje odůvodnění.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníkovi po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo to navrhne dlužník.

Soud upozorňuje, že přehled příjmů je dlužník povinen i bez výzvy soudu předložit do vždy za uplynulých 6 kalendářních měsíců do 15.1. a 15.7. příslušného roku trvání účinků schváleného oddlužení.

Krajský soud v Brně dne 19.8.2013

JUDr. Alena Knapilová, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská