KSBR 31 INS 6656/2013-B-13
KSBR 31 INS 6656/2013-B-13

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka: Radmila anonymizovano , anonymizovano , RČ 665302/1243, Tišnovská 163, 664 71 Veverská Bítýška,

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 6656/2013-B-7 ze dne 17.9.2013

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 6656/2012-B-7 ze dne 17.9.2013, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 18.747,80 Kč, tj. 3,34 % z těchto příjmů, -věřiteli JUDr. Petr Kocián, Veveří 125, 616 45 Brno, IČ: 60531355, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 7.865,00 Kč, tj. 1,40 % z těchto příjmů, -věřiteli GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, IČ: 25672720 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 7.063,53 Kč, tj. 1,26 % z těchto příjmů, -věřiteli Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4, IČ: 25621351, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 52.559,00 Kč měsíční splátku ve výši 9,37 % z těchto příjmů, -věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s., Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, IČ: 61860069, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 83.230,00 Kč, tj. 14,84 % z těchto příjmů, -věřiteli Serraghis Loan Management Ltd, Afentrikas 4, Afentrika Court, Off.2 4, Larnaca, Kypr, reg. č. 257931, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 70.887,00 Kč, tj. 12,64 % z těchto příjmů, -věřiteli JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, IČ: 71238573, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.225,27 Kč měsíční splátku ve výši 1,29 % z těchto příjmů, -věřiteli Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, IČ: 60197609, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 313.282,49 Kč, tj. 55,86 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSBR 31 INS 6656/2012-B-7 ze dne 17.9.2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 30.9.2013.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j.-P4-3 vzal soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky a zároveň řízení o přihlášce pohledávky č. 4 věřitele: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4, 602 00 Brno, co do částky 256 Kč, zastavil.

V důsledku zpětvzetí došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 18.2.2014

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská