KSBR 31 INS 6193/2012-B-22
KSBR 31 INS 6193/2012-B-22

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , Revoluční 960/3, 674 01 Třebíč

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 6193/2012-B-6 ze dne 21.8.2012

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 6193/2012-B-6 ze dne 21.8.2012, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČO: 268 65 297, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 29.953,00 Kč měsíční splátku ve výši 6,49 % z těchto příjmů, -věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s., Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, IČO: 618 60 069, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 289.350,00 Kč, tj. 62,68 % z těchto příjmů, -věřiteli CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO: 250 85 689, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 65.934,00 Kč měsíční splátku ve výši 14,28 % z těchto příjmů, -věřiteli Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, IČO: 453 17 054, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 76.389,60 Kč měsíční splátku ve výši 16,55 % z těchto příjmů. Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-6 ze dne 21.8.2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 10.9.2012.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j.P2-3 vzal soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky a zároveň řízení o přihlášce pohledávky č. 2 věřitele: PROFI CREDIT Czech, a.s., Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, co do částky 7.696,00 Kč, zastavil.

V důsledku zpětvzetí došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 18.2.2014

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská