KSBR 31 INS 5760/2013-B-17
KSBR 31 INS 5760/2013-B-17

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci navrhovatele-dlužníka: Anna anonymizovano , anonymizovano , RČ 555502/1263, Hrázky 263/26, 798 11 Prostějov 6,

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 5760/2013-B-6 ze dne 2. 1. 2014

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 5760/2013-B-6 ze dne 2.1.2014, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 61860069, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 190.015,00 Kč, tj. 30,30 % z těchto příjmů,

-věřiteli AB 5 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, reg. č. 34192873, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 7.625,89 Kč, tj. 1,22 % z těchto příjmů,

-věřiteli AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, reg. č. 34186049, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 163.957,10 Kč, tj. 26,15 % z těchto příjmů,

-věřiteli GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, IČO: 25672720 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 287.621,65 Kč, tj. 1,22 % z těchto příjmů, -věřiteli DDM INVEST X AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švýcarsko, reg. č.: CH-170.3.036.423-9, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 287.621,65 Kč, tj. 35,94 % z těchto příjmů,

-věřiteli Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4, IČO: 25621351, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 32.440,00 Kč měsíční splátku ve výši 5,17 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-6 ze dne 2.1.2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 16. 1. 2014. Dne 17. 10. 2014 vydal insolvenční soud v důsledku postoupení části pohledávky z věřitele GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, IČO: 25672720 na věřitele DDM INVEST X

AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švýcarsko, reg. č.: CH-170.3.036.423-9 usnesení o postoupení části pohledávky na nového věřitele č.j.-P5-3.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

V důsledku nově přistoupeného věřitele DDM INVEST X AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švýcarsko, reg. č.: CH-170.3.036.423-9 došlo ke změně splátkového kalendáře.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 24. 7. 2015 JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská