KSBR 31 INS 5087/2014-B-15
KSBR 31 INS 5087/2014-B-15

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka Josef anonymizovano , anonymizovano , RČ 500129/010, Vrchlického 746, 765 02 Otrokovice, IČ 64463401,

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 5087/2014-B-5 ze dne 13. 6. 2014

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 5087/2014-B-5 ze dne 13. 6. 2014 o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli Citibank Europe plc, North Wall Quay 1, 166 40 Dublin, Irsko, jiné reg. č. 132781, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 47.574,71 Kč, tj. 3,54 % z těchto příjmů, -věřiteli Finanční úřad pro Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín, IČ: 72080043, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 761.646,09 Kč, tj. 56,72 % z těchto příjmů, -věřiteli Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 10.382,44 Kč, tj. 0,77 % z těchto příjmů, -věřiteli Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČ: 00006963, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 61.874,00 Kč, tj. 4,61 % z těchto příjmů, -věřiteli Matyska a.s., Slobodova 608, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 63490277, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 285.026,45 Kč, tj. 21,23 % z těchto příjmů, -věřiteli BUTTON, s.r.o., Českobratrská 4339/1a, 796 01 Prostějov, IČ: 25568396, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 53.860,41 Kč, tj. 4,01 % z těchto příjmů, -věřiteli PRO-HAND, s.r.o., Z. Kodálya 787, 924 00 Galanta, IČ: 34138811, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 122.379,85 Kč, tj. 9,12 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-5 ze dne 13. 6. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 16. 6. 2014.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 13. 11. 2015 byla zjištěna přihláška pohledávky č. 7/1 a popřena přihláška pohledávky č. 7/2 věřitele PRO-HAND, s.r.o., Z. Kodálya 787, 924 00 Galanta, IČ: 34138811. Usnesením č.j.-P7-2 soud odmítl přihlášku pohledávky č. 7/2 a zároveň řízení o přihlášce pohledávky č. 7 věřitele: PRO-HAND, s.r.o., Z. Kodálya 787, 924 00 Galanta, IČ: 34138811, co do částky 19.340,00 Kč, zastavil.

V důsledku zjištění přihlášky pohledávky č. 7/1 a odmítnutí přihlášky pohledávky č. 7/2 došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 21. 1. 2016

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská