KSBR 31 INS 5011/2012-B-40
KSBR 31 INS 5011/2012-B-40

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci navrhovatele-dlužníka: Monika Vysloužilová, nar. 2.6.1977, nám. T.G.Masaryka, 130/14, 796 01 Prostějov,

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 5011/2012-B-9 ze dne 27.6.2012

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 5011/2012-B-9 ze dne 27.6.2012, o schválení oddlužení se ve výroku III. a VII. mění tak, že výrok III. a VII., nově zní:

III. První splátku je dlužník povinen uhradit věřitelům k 25.7.2012, a to z příjmu, který pobírá od plátce Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 452 44 782, dále z důchodu poskytovaného Českou republikou-Českou správou sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČ: 00006963. Ke způsobu výpočtu částky, která je oddlužením nepostižitelnou částí dlužníkových příjmů, lze využít kalkulátor splátek na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti http://insolvencni-zakon.justice.cz/dluznik/kalkulacka.html.

VII. Soud přikazuje plátci Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 452 44 782 a poskytovateli důchodu České republice-České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČ: 00006963, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl z příjmu popř. jiného příjmu dlužníka srážky stanovené podle bodů II. a V. výroku tohoto rozhodnutí a tyto příjmy popř. jiné příjmy nevyplácel dlužníkovi, nýbrž k rukám insolvenčního správce.

Soud určuje, že základní nezabavitelná částka bude v poměru 75 % odečtena ze mzdy, kterou pobírá dlužník od Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 452 44 782 a v poměru 25 % z důchodu, který dlužníku poskytuje Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČ: 00006963.

Částky sražené ze mzdy popř. jiného příjmu dlužníka zašle plátce mzdy (plátce jiného příjmu, např. daru) dlužníka insolvenčnímu správci vždy v příslušném měsíci v termínech určených pod body II. a V. výroku tohoto rozhodnutí tak, že je poukáže insolvenčnímu správci na účet, jehož číslo insolvenční správce neprodleně sdělí dlužníkovi i plátci mzdy (jiného příjmu) dlužníka, bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí.

Poukázáním uvedených částek se plní povinnost uložená dlužníkovi pod body II. a V. výroku tohoto usnesení.

Srážky se provádějí z čisté mzdy, platu nebo jiného příjmu; dlužníkovi nesmí být sražena základní nepostižitelná částka, jejíž výpočet stanoví zvláštní předpis.

Z čistého příjmu, který zbývá po odečtení základní nepostižitelné částky, a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k uspokojení pohledávek určených pod body II. a V. tohoto rozhodnutí dvě třetiny.

Plátce příjmu popř. jiného příjmu dlužníka je povinen do jednoho týdne oznámit podepsanému soudu, že od něj dlužník přestal pobírat příjem popř. jiný příjem a zaslat soudu vyúčtování srážek, které z příjmu popř. jiného příjmu dlužníka provedl a poukázal insolvenčnímu správci.

O právech a povinnostech plátce příjmu popř. jiného příjmu dlužníka po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení platí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-9 ze dne 27.6.2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 3. 7. 2012.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Dlužník má nově přiznaný částečný invalidní důchod, má tak v současnosti vícero příjmů. Nový příjem dlužníka je nutno zahrnout do předmětného usnesení o schválení oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu ve schváleném oddlužení dlužníka tuto novou skutečnost.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 15. 9. 2015

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská