KSBR 31 INS 3647/2013-B-27
KSBR 31 INS 3647/2013-B-27

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci navrhovatele-dlužníka: Božena anonymizovano , anonymizovano , RČ 736006/4734, Okružní 4699, 760 05 Zlín,

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 3647/2013-B-5 ze dne 24. 7. 2013

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 3647/2013-B-5 ze dne 24. 7. 2013, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

Dlužníkovi se ukládá, aby po dobu 5 let počítaných od 1.9.2013, platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému 25. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku v rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi věřitele podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

-věřiteli GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, IČO: 25672720 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 29.373,28 Kč, tj. 7,96 % z těchto příjmů, -věřiteli Balbec Capital Ltd., se sídlem Sentinel Square 3-4, NW4 2EL Londýn, reg. č.: 07123905 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 273.174,11 Kč, tj. 74,05 % z těchto příjmů, -věřiteli AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, reg. č. 34186049, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 52.785,53 Kč, tj. 14,31 % z těchto příjmů, -věřiteli SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČO: 26865297, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 12.646,00 Kč měsíční splátku ve výši 3,43 % z těchto příjmů, -věřiteli E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 26078201, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 928,00 Kč, tj. 0,25 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-5 ze dne 24. 7. 2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 22. 8. 2013. Dne 21. 1. 2015 vydal insolvenční soud v důsledku částečného postoupení pohledávky věřitele GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, IČO: 25672720 na věřitele Balbec Capital Ltd., se sídlem Sentinel Square 3-4, NW4 2EL Londýn, reg. č.: 07123905 ve výši 273.174,11 Kč usnesení č. j.:-P1-4. Toto usnesení nabylo právní moci dne 22. 1. 2015, a v jeho důsledku došlo ke změně v počtu věřitelů a poměru uspokojení pohledávek.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 13. 8. 2015

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská