KSBR 31 INS 31890/2013-B-20
KSBR 31 INS 31890/2013-B-20

USN ESEN Í

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka Eva anonymizovano , anonymizovano , RČ 745117/4390, J. Fučíka 666, 768 11 Chropyně (korespondenční adresa Gorkého 2568/14, 767 Kroměříž)

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 31890/2013-B-8 ze dne 16. 4. 2014

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 31890/2013-B-8 ze dne 16. 4. 2014 o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli Okresní soud v Kroměříži, Soudní 1279/11, 767 42 Kroměříž, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 4.000,00 Kč, tj. 0,27 % z těchto příjmů,

-věřiteli Čevelová anonymizovano , anonymizovano , 768 12 Rataje 134, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 34.834,00 Kč měsíční splátku ve výši 2,35 % z těchto příjmů,

-věřiteli Renegade North LLC, Silverside Road 3411, 19810 Wilmington, DE 198, Wilmongton, USA, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 43.048,00 Kč, tj. 2,91 % z těchto příjmů,

-věřiteli Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 191.396,00 Kč, tj. 12,93 % z těchto příjmů, -věřiteli Mazák Roman, IČ: 44761805, 8. května 60, 789 61 Bludov, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 10.812,00 Kč, tj. 0,73 % z těchto příjmů,

-věřiteli PROFI CREDIT Czech, a. s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 404.765,00 Kč, tj. 27,36 % z těchto příjmů, -věřiteli JUDr. Kocián Petr, soudní exekutor, IČ: 60531355, Veveří 125, 616 45 Brno, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 7.986,00 Kč, tj. 0,54 % z těchto příjmů,

-věřiteli SMART Capital, a.s., IČ: 26865297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho pohledávky přihlášené ve výši 224.407,00 Kč, tj. 15,17 % z těchto příjmů,

-věřiteli Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, Okresní správa sociálního zabezpečení Kroměříž, IČ: 00006963, Gen. Svobody 1190/2, 767 01 Kroměříž, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 878,00 Kč, tj. 0,06 % z těchto příjmů,

-věřiteli GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 11.380,79 Kč, tj. 0,77 % z těchto příjmů, -věřiteli Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 4.734,00 Kč, tj. 0,32 % z těchto příjmů,

-věřiteli Profidebt, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Nové Město -Praha 1, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 93.380,63 Kč, tj. 6,31 % z těchto příjmů, -věřiteli Základní škola Zdounky, IČ: 75020793, Zdounky 59, 768 02 Kroměříž, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 4.320,00 Kč měsíční splátku ve výši 0,29 % z těchto příjmů, -věřiteli WLG Invest a.s., IČ: 26289636, Zarámí 4077, 760 40 Zlín, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 5.161,00 Kč měsíční splátku ve výši 0,35 % z těchto příjmů,

-věřiteli JUDr. Papež Vladimír, nám. Přemysla Otakara II. 32/117, 370 01 České Budějovice, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 6.125,49 Kč měsíční splátku ve výši 0,41 % z těchto příjmů,

-věřiteli RWE Energie, s.r.o., IČ: 49903209, Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 13.503,94 Kč, tj. 0,91 % z těchto příjmů,

-věřiteli Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži, IČ: 72080043, Husovo náměstí 535/21, 76701 Kroměříž, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 31.190,12 Kč, tj. 2,11 % z těchto příjmů,

-věřiteli Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle, úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 20.650,12 Kč, tj. 1,40 % z těchto příjmů,

-věřiteli Obec Zlobice, IČ: 00287954, 768 31 Zlobice 77, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 101.444,11 Kč měsíční splátku ve výši 6,86 % z těchto příjmů,

-věřiteli T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 16.140,90 Kč, tj. 1,09 % z těchto příjmů,

-věřiteli Pojišťovna České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group, IČ: 47452820, nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 3.311,40 Kč, tj. 0,22 % z těchto příjmů,

-věřiteli Asinus group a.s., IČ: 28579178, Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1- Staré Město, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 57.338,00 Kč, tj. 3,87 % z těchto příjmů,

-věřiteli UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, Závišova 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 5.222,00 Kč, tj. 0,35 % z těchto příjmů,

-věřiteli Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 168.335,97 Kč, tj. 11,38 % z těchto příjmů,

-věřiteli E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 7.828,00 Kč, tj. 0,53 % z těchto příjmů,

-věřiteli JUDr. Mareš Ondřej LL.M., soudní exekutor, IČ: 66253799, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 7.607,00 Kč, tj. 0,51 % z těchto příjmů.

Dlužníkovi se ukládá, aby splátky věřitelů:

-SMART Capital, a.s., IČ: 26865297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho pohledávky přihlášené ve výši 224.407,00 Kč, tj. 15,05 % z těchto příjmů, plnil ve prospěch účtu insolvenčního správce, kde budou tyto finanční prostředky deponovány do okamžiku zjištění této pohledávky v insolvenčním řízení, nebo do ukončení účasti tohoto věřitele v insolvenčním řízení.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením č.j.-B-8 ze dne 16. 4. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 16. 4. 2014.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j.-P21-2 soud v popřené části odmítl přihlášku pohledávky č. 21 a zároveň řízení o přihlášce pohledávky č. 21 věřitele: T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, co do částky 11.383,90 Kč, zastavil.

V důsledku částečného odmítnutí přihlášky pohledávky došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 21. 1. 2016

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská