KSBR 31 INS 30901/2013-B-16
KSBR 31 INS 30901/2013-B-16

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci navrhovatele-dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , RČ 860625/4525, nám. Míru 12, 760 01 Zlín (korespondenční adresa Špitálka 5a, 602 00 Brno), zast. Mgr. Hanou Hřebenářovou, advokátem, Šumavská 35, 602 00 Brno,

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 30901/2013-B-10 ze dne 20. 3. 2014

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 30901/2013-B-10 ze dne 20. 3. 2014, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

Dlužníkovi se ukládá, aby po dobu 5 let, platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému 25. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku v rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení pohledávek za majetkovou podstatou (zejména zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce) a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi věřitele podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

-věřiteli Roman Polický, Dědická 1016/23, 627 00 Brno, RČ: 780604/3806, na úhradu jeho pohledávky přihlášené ve výši 120.153,00 Kč, tj. 18,67 % z těchto příjmů, -věřiteli Seacapital S.á.R.L., 2 avenue Charles de Gaulle 2, Lucembursko, reg. č. B 108305, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 115.272,77 Kč, tj. 17,91 % z těchto příjmů, -věřiteli Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 14.833,00 Kč, tj. 2,30 % z těchto příjmů, -věřiteli Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČ: 47115971, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 8.222,81 Kč, tj. 1,28 % z těchto příjmů, -věřiteli Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, IČO: 26978636, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 245.987,76 Kč, tj. 38,21 % z těchto příjmů, -věřiteli CCRB a.s., Olivova 948/6, 110 00 Praha, IČ: 24723576, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 139.208,12 Kč, tj. 21,63 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-10 ze dne 20. 3. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 24. 4. 2014. Dne 9. 6. 2015 vydal insolvenční soud v důsledku popření pohedávky věřitele Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4, IČ: 25621351 usnesení o odmítnutí pohledávky č.j. 30901/2013-P-5-3. Toto usnesení nabylo právní moci dne 1. 7. 2015.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Rozsudkem pro uznání č.j. 31 ICm 438/2014-23 ze dne 23. 4. 2015 soud určil, že žalobce: Roman Polický, Dědická 1016/23, 627 00 Brno, RČ: 780604/3806 má v předmětném insolvenčním řízení zjištěnou pohledávku ve výši 120.153,00. Rozsudek nabyl právní moci dne 20. 5. 2015, a pohledávka věřitele Romana Polického je tak zjištěna v celkové výši 120.153,00 Kč.

V důsledku zjištění pohledávky věřitele Romana Polického a odmítnutí pohledávky věřitele Provident Financial s.r.o., došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 19. 8. 2015

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská