KSBR 31 INS 3060/2013-A-8
KSBR 31 INS 3060/2013-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka: Dušan anonymizovano , anonymizovano , RČ 670802/6160, Jamborova 923, 666 03 Tišnov

o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

Usnesení č.j. KSBR 31 INS 3060/2013-A-5 ze dne 6.3.2013 se mění tak, že zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení v maximální výši pro nedoplnění návrhu na povolení oddlužení.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání, když v mezidobí svůj návrh doplnil a navrhl vyhovění žádosti o neuložení zálohy ve výši 50.000,-Kč.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že odvolání je důvodné a že mu lze zcela prozatím vyhovět.

Proto bylo usnesení změněno tak, jak uvedeno.

Poučení :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 21.3.2013

JUDr. Alena Knapilová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Daniela Michnová